Lyssna på sidan Lyssna

Närmare vård till landsbygden med nytt samarbetsprojekt

nära vård, man lär sig hantera digital platta

Genom nya arbetsformer och ett utökat samarbete ska Region Västernorrland tillsammans med Kramfors kommun och Sollefteå kommun ställa om till en mer nära vård för invånarna.

– Vi utgår från invånarnas behov och möjligheter ur ett glesbygds- och landsbygdsperspektiv i våra nya arbetssätt. Därför är det viktigt att vi gör det här i dialog tillsammans med våra invånare, säger Marie Hellholm, projektledare för Landsbygdsprojektet, Region Västernorrland.

Ökad samverkan och delaktighet

I projektet ska till exempel digitala tekniker och nya arbetssätt testas för att ge patienten en mera sammanhållen vårdkedja.

  • Det kan handla om att medarbetarna har enklare tillgång till kunskaps-och beslutsstöd och kunna samarbeta mer effektivt med övriga vårdinstanser som patienten har kontakt med.
  • För patienten kan det ge ökad möjlighet till delaktighet i sin egen vård och bättre överblick över vilka behandlingar som är genomförda och planerade.

– Vi ser det som en styrka att bo på landsbygd. Det nära samarbetet vi har med Sollefteå kommun och Kramfors kommun möjliggör att vi kan ha ett vårdutbud med ökad kvalité och trygghet för medborgarna och medarbetarna inom så väl kommunerna som regionen, säger Helena Rödén, verksamhetschef för hälsocentralerna i Ådalen.

Projekt för en utveckling av nära vård

För medborgare i Sollefteå och Kramfors kommuner som har sjukvård i hemmet planeras en start av ett delprojekt kallat ”Hemma hos mig”. Där kan vårdpersonal tillsammans med patienten göra utökade medicinska bedömningar med stöd av digital teknik.

I delprojektet ”Framtidens mötesplats” står barn och ungas psykiska hälsa i fokus. Genom att hitta nya samarbetsformer kan olika kompetenser samverka för att arbeta förebyggande för barn och ungdomars hälsa.

– Det känns oerhört roligt och stimulerande att vara med och forma framtidens vård och omsorg. De två pilotprojekt vi har igång i Kramfors visar på att det är möjligt att utveckla vårdkedjan genom digital teknik och samverkan över organisationsgränserna. Det bådar gott säger Inger Bergström, chef för välfärdsförvaltningen Kramfors kommun

Även fler projekt planeras, och ett exempel är "Samskapande i Näsåker", som med utgångspunkt ur invånarnas behov utvecklar nya vårdformer i Näsåker.

– Det här projektet ser vi som en jättebra möjlighet att testa ny teknik och en arbetsmetod som utgår från landsbygdens möjligheter och utmaningar och där invånarnas behov är i fokus, säger Sara Hjalmarsson, nära vårdledare vid Sollefteå kommun.

Bakgrund

Tillsammans har Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF) och regionerna i norra Sverige, under tiden 2019 – 2021, beviljats ekonomiska resurser från regeringen för att pröva nya arbetsformer i omställning till en personcentrerad och nära vård utifrån ett glesbygds- och landsbygdsperspektiv.

I Västernorrland drivs arbetet i ett samverkansprojekt där medarbetare från Region Västernorrland, Sollefteå kommun och Kramfors kommun ingår.

Kontakt

Sollefteå kommun

Sara Hjalmarsson

Regionen

Helena Rödén

070-574 30 25