Lyssna på sidan Lyssna

Vad händer om Covid19 upptäcks på ett äldre- eller gruppboende?

Nyligen kom nyheten om att de första bekräftade fallen på ett boende i Västernorrland. Det är en signal om att Covid-19 nu finns i vår absoluta närhet och att vi alla måste ta vårt ansvar för att minska riskerna för smittspridning.

Här berättar vi lite om de åtgärder som vi har vidtagit och vad som händer ifall ett fall upptäcks i ett av kommunens äldre- eller gruppboenden.

Vilka åtgärder har Sollefteå kommun vidtagit?

De senaste veckorna har krisledningen och socialtjänsten arbetat nästan dygnet runt med att förbereda inför den smittspridningen som kommer. De främsta prioriteringarna har varit att skydda äldre, riskgrupper och kunna bedriva samhällsviktig verksamhet så långt det är möjligt.

Bland annat införde Sollefteå kommun tidigt besöksförbud på äldre- och gruppboenden, ställt in alla externa aktiviteter, stängt dagverksamhet för dementa, delar av daglig verksamhet inom LSS och infört striktare kontroll av basala hygienrutiner. Striktare riktlinjer om personal som uppvisar även lindriga förkylningssymtom ska stanna hemma.

Har personalen skyddsutrustning?

Inom omsorgen och Hälso- och sjukvården ska det finnas ”akutkit” med godkänd skyddsutrustning som personalen kan använda. Samtidigt pågår arbetet med att samordna och införskaffa mer utrustning. I dagsläget hyser vi ingen oro att vi inte kommer att kunna tillgodose personalens behov av adekvat utrustning på kort eller medellång sikt.

Vad händer om vi får en misstänkt smitta på ett boende?

Samtliga verksamheter har fått riktlinjer från smittskyddet om hur man ska göra vid en misstänkt smitta. Om patienten uppvisar symtom på smitta isoleras denne från övriga patienter för att minska smittorisken. Kontakt tas sedan med Region Västernorrland för bedömning om provtagning.

Vid, av Region Västernorrland bedömd misstänkt smitta och vid konstaterat fall ansvarar Regionen för att bedöma vilken typ av vård som är nödvändig.

Om Region Västernorrland bedömer att patienten ska finnas kvar på boendet kommer personen att fortsatt hållas isolerad från andra och omsorgen skötas av dedikerad personal. Detta sker enligt riktlinjer från smittskyddet.

Vad kan jag göra?

Som individ har du ett stort eget ansvar att följa de råd och riktlinjer som finns. Att inte gå på jobbet om du har även lindriga förkylningssymtom, att undvika onödiga resor, att följa hygienföreskrifter och generellt tänka efter.

Får jag hälsa på min vän/släkting som är sjuk?

Nej, just nu råder det besöksförbud på samtliga äldre- och gruppboenden. Vid misstänkt och konstaterad smitta ska personen dessutom isoleras för att minska ytterligare smittspridning. I de fall det rör sig om lättare förkylningssymtom kommer inte besök att tillåtas. Däremot jobbar vi nu med att hitta andra sätt att kunna genomföra besök och kontakter på.