Lyssna på sidan Lyssna

Taxeförändringar 2024

Kommunfullmäktige har beslutat om nya taxor från och med 1 januari 2024.

Inom vatten & avlopp höjs taxan höjs med 9,5%. Inom kommunalt avfall höjs taxan med 15% och detta är en övergångstaxa. Senare under 2024 ändras taxan i grunden i och med lagkravet på utsortering och insamling av matavfall. Båda verksamheterna är så kallade affärsverksamheter vilket innebär att det är taxor som finansierar verksamheterna och inte skattemedel.

Vatten & avlopp

Taxehöjningen sker främst för att kunna genomföra nödvändiga investeringar i infrastrukturen för vatten och avlopp. För Sollefteås del handlar detta framför allt om att öka takten i förnyelsen men även framtidssäkra VA-infrastrukturen mot klimatförändringar och nya reningskrav. Sollefteå kommun har ett långt ledningsnät och väldigt många olika anläggningar som vattenverk, avloppsreningsverk, reservoarer med mera. Den stora ytan och att befolkningen bor utspridd på många platser är en anledning till detta. Stora delar av infrastrukturen byggdes upp under 60- och 70-talet och har därför ett mycket stort renoveringsbehov. Höjningen är även kopplat till kostnadsutvecklingen där verksamheten påverkas av bl.a. höjda energikostnader, räntor och höjda kostnader för kemikalier och material.

För ett normalhushåll med en årsförbrukning på 150 m3 motsvarar höjningen ungefär 85 kr/månad

Kommunalt avfall

Begreppet kommunalt avfall är för de flesta känt som insamling av hushållsavfallet. Höjningen är i huvudsak kopplat till kostnadsutvecklingen samt att verksamheten under några år haft överskott som gjort att taxehöjningarna därmed kunnat hållas ned.

För ett normalhushåll med 190-liters kärl motsvarar höjningen ungefär 28 kr/månad

Ingen höjning sker av taxan för slamtömning