Lyssna på sidan Lyssna

Skolan fångar tidiga signaler

När ett barn drabbas av psykisk ohälsa krävs flera olika insatser. Tack vare regelbundna möten mellan skola, socialtjänst och sjukvård kan stödet sättas in tidigt.

Tidiga insatser genom HLT-team (Hälsa lärande och trygghet) är en samverkansmodell som finns i Kramfors, Sollefteå och Härnösand och omfattar representanter från elevhälsa, skola, socialtjänst och hälsocentral. I Sollefteå omfattas även förskolor. Varje månad möts de för att fånga tidiga indikationer från barn som kan behöva stöd.

Begränsa antalet kontakter

SIP står för samordnad individuell plan. Den upprättas tillsammans med barnet och föräldrarna för att planera rätt insatser från olika aktörer. Det kan handla om allt från stöd i skolmiljön till kuratorkontakt, hjälp med kognitiva verktyg eller föräldrastöd.

- Att vara förälder till barn med psykisk ohälsa är krävande, inte minst genom att du måste ta väldigt många kontakter. Med den här modellen erbjuder vi insatser som redan från början är anpassade för just den elev det handlar om. Familjen får en kontaktperson till samverkansteamet som arbetar runt barnet, säger Lisa Karlsson elevhälsochef i Kramfors i Kramfors kommun.

Delaktiga barn och föräldrar

Den största vinsten är att barnet kan få hjälp i ett tidigt skede. Resultatet kan bli en rad olika åtgärder, barnet kan exempelvis erbjudas kuratorkontakt eller möjlighet att arbeta i ett tyst grupprum för att visst skolarbete. Vårdnadshavarna kan också erbjudas föräldrastöd i form av samtal med en psykolog på hälsocentralen. Viktigast av allt är att barnet är delaktig.

- De flesta föräldrar är positiva när vi erbjuder dem ett möte, men vissa tvekar på grund av att socialtjänsten är med. Det finns tyvärr en negativ bild av socialtjänsten, därför vill vi gärna komma ut och informera om HLT och låta socialtjänsten berätta om sin roll. Grunden för samarbetet är proaktivt med målsättningen att förebygga exempelvis orosanmälningar, säger Lena Sundelin Sillberg som är HLT-samordnare och kurator inom skolan i Sollefteå.

FAKTA OM HLT

• HLT symboliserar tre grundläggande rättigheter för barn: Hälsa, lärande och trygghet.

• HLT-modellen syftar till att barn och deras familj ska få ett tidigt och samordnat stöd för att undvika mer omfattande svårigheter senare i livet.