Lyssna på sidan Lyssna

Sollefteå och Kramfors Kommuner framför synpunkter direktiv till sjukhusutredning

Den 25 juni 2024 skickade Kramfors och Sollefteå kommuner en skrivelse till Region Västernorrland och Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Syftet med skrivelsen var att framföra synpunkter på direktiven för etapp två av utredningen av Region Västernorrlands framtida sjukhusstruktur. Kommunerna betonar flera kritiska aspekter som de anser bör inkluderas i utredningen.

Betydelsen av Beredskap

Kramfors och Sollefteå kommuner understryker vikten av att inkludera ett beredskapsperspektiv i utredningen. Försvarsberedningen har identifierat behovet av beredskapssjukhus i Norrland, och NATO har särskilt pekat ut Sollefteå-området som centralt för logistiken i sin försvarsplanering. Kommunerna påpekar att Sollefteå är en strategisk ort med både en militär garnison och ett akutsjukhus, och att beredskapsfrågorna bör ha högsta prioritet i utredningen.

Skriftliga Synpunkter från Verksamheten

Kommunerna betonar vikten av att konsulterna i utredningen inte bara genomför muntliga intervjuer utan också inhämtar skriftliga synpunkter från chefer och medicinskt ansvariga i Sollefteå. Detta för att säkerställa att alla relevanta åsikter dokumenteras och kan läsas av samtliga intressenter.

10100-modellen och Samverkan med Ersta Diakoni

Kommunerna är positiva till en noggrann utredning av en samorganisation av regional och kommunal vård enligt 10100-modellen. De föreslår att samtalen om denna modell ska inledas direkt efter sommaren tillsammans med Region Västernorrland. Vidare hoppas kommunerna på en snar initiering av samtal med Ersta Diakoni, som har uttryckt intresse för att driva Sollefteå sjukhus.

Primärvårdens Roll

Slutligen påpekar kommunerna att direktiven saknar information om hur förändringarna i sjukhusstrukturen kommer att påverka primärvården i Sollefteå och Kramfors. De anser att detta behöver utvecklas vidare för att utredningen ska bli heltäckande.

Sammanfattning

Kramfors och Sollefteå kommuner uppmanar regionledningen och Hälso- och sjukvårdsnämnden att korrigera direktiven så att beredskapsperspektivet, 10100-modellen, påverkan på primärvården och dialogen med Ersta Diakoni också beaktas i utredningen. De betonar att dessa områden är av yttersta vikt för en komplett och robust utredning av Region Västernorrlands framtida sjukhusstruktur.

Läs hela brevet här. Pdf, 230.2 kB.