Lyssna på sidan Lyssna

Brev till socialdepartementet och socialutskottet

Med anledning av Statens Institutionsstyrelse förslag av nedläggning av Vemyra har representanter för Sollefteå och Kramfors kommun skrivit till såväl socialdepartementet som ledamöter i socialutskottet.

Med anledning av Statens Institutionsstyrelses förslag gällande Vemyra, Sollefteå kommun

Våra kommuner har informerats av Statens Institutionsstyrelse att myndigheten avser att avveckla verksamheten i Vemyra, Sollefteå. De argument som anförts ter sig för oss som märkliga och har delvis bestått av direkta felaktigheter.

Bland annat har myndigheten anfört att Försvarsmakten ska ha varit intresserad av marken för verksamheten i samband med etablering av ett regemente. Detta har visat sig vara en direkt felaktighet och en fabulering från myndighetens sida. Vi ser djupt allvarligt på denna typ av argumentation då våra kommuner haft målsättningen att stötta Försvarsmaktens återuppbyggnad. Så när en myndighet använder sig av Försvarsmaktens etablering för att ta bort 100 arbetstillfällen (motsvarande 6 400 arbetstillfällen i Stockholms stad) är det ett hårt slag mot vårt och Försvarsmaktens gemensamma arbete.

Det som ändå får betraktas som allvarligast är att myndigheten tydligt visar att den inte klarar av sitt uppdrag. Idag återfinns över 50 barn som står i kö till en SiS-plats. Det är en kö som funnits kontinuerligt och att Statens Institutionsstyrelse har platsbrist är något som de flesta kommuner märker av med långa väntetider innan en plats blir ledig. Istället för att arbeta för att utöka platserna ska myndigheten nu dra ner på 10 platser och avveckla en verksamhet som med enkla medel snabbt skulle kunna växa med ytterligare platser. Vi ställer oss starkt frågande till om förslaget om avveckling är förenligt med regeringens och riksdagens intentioner.

Verksamheten har legitimerad sjuksköterska, psykolog och läkare, samt ett starkt samarbete med BUP och psykiatrin. Skolverksamheten är fullständig med behöriga lärare. Däremot har en del mindre lyckade beslut på högre chefsnivå påverkat verksamheten negativt, bland annat med avbrutna rekryteringar och indragna tjänster.

Vemyra ligger långt från större städer med problematik kring gängbrottslighet, vilket minskar risken för rymningar eller fritagningar. Detta borde betraktas som en säkerhetsfördel. Vemyras långa existens har också säkerställt att verksamheten har goda kontakter med vården och polismyndigheten, vilket ytterligare stärker säkerheten och tryggheten för de placerade ungdomarna.

Vi upplever att myndigheten snarare har ett problem med ledning och styrning. De kompetensförsörjningsproblem man upplever har inget att göra med brist på kompetens. Vi har bland annat 400 sökande till utbildningar till behandlingspedagog. Bristande ledning och styrning har skapat osäkerhet med avbrutna rekryteringar och ett fullständigt bristande intresse i att försöka lösa kompetensförsörjningen.

Genom åren har Vuxenutbildningen i Sollefteå kommun haft ett nära samarbete och bidragit stort med såväl direkta utbildningar som validering av kompetens. De senaste åren har dock intresset från Statens Institutionsstyrelse kraftigt avtagit, vilket också nu lett till de problem med kompetensförsörjningen som man nu anför vid en nedläggning. Vi är övertygade om att en stabil ledning och ökat engagemang skulle lösa de problem med kompetensförsörjning man idag upplever.

Avslutningsvis:

Vi anser att avvecklingen av Vemyra ungdomshem inte är välgrundad och att de negativa konsekvenserna för både ungdomarna och samhället är alltför stora. Vi önskar därför att ansvarig minister och utskott kräver förtydliganden från Generaldirektören för Statens Institutionsstyrelse och att beslutet stoppas tills erforderliga underlag finns offentliga.

Med vänliga hälsningar,
Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande Sollefteå kommun
Birgitta Häggkvist, kommunstyrelsens vice ordförande Sollefteå kommun
John Åberg, kommunstyrelsens andre vice ordförande Sollefteå kommun

Malin Svanholm, kommunstyrelses ordförande Kramfors kommun
Jon Björkman, kommunstyrelsens vice ordförande Kramfors kommun
Ida Stafrin, kommunstyrelsens andre vice ordförande Kramfors kommun