Lyssna på sidan Lyssna

Sollefteå kommun utreder reparation eller nybyggnad av bro över Faxälven i Ramsele

Sollefteå kommun står inför utmaningar med bron över Faxälven i Ramsele. Under 2022 påbörjades reparationer av betongen på brons två mittstöd, men arbetet fick avbrytas då bottenplattorna visade sig vara i sämre skick än tidigare känt.

Kommunen har uppdragit åt Sweco att göra en åtgärdsutredning. Sweco har presenterat två PM som redovisar tänkbara åtgärdsförslag och den principiella arbetsgången.

Skadan bedöms bero på ett ursprungligt byggfel där cementpastan och ballasten i betongen separerat, vilket gör att konstruktionen inte kan antas ha någon bärighet.

För att verifiera vilken reparationsmetod som kan användas, har kompletterande provtagningar av bottenplattorna genomförts. Utifrån Swecos underlag har Svevia prissatt åtgärder av bottenplattor, mittstöd och övriga brister på bron. Den totala kostnaden bedöms uppgå till 15-18 miljoner kronor men kan också bli avsevärt mycket högre. Bron förväntas efter åtgärderna ha en återstående livslängd på 20-30 år.

Kommunen har även låtit utreda alternativa lösningar som rivning och nybyggnad. Rivning uppskattas kosta cirka 4 miljoner kronor, medan en nybyggnad av en bro med motsvarande bärighet uppskattas till 30-100 miljoner kronor.

Då bron ligger längs en väg med statsbidrag, kan kommunen söka bidrag från Trafikverket för upp till 70% av kostnaden för åtgärden. Dock är det mycket osäkert hur mycket medel Trafikverket har möjlighet att bevilja, då den totala budgeten för regionen endast uppgår till cirka 12 miljoner kronor.

Beslut om utredning av alternativ

Kommunstyrelsen har beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att utreda närmare kostnaderna för reparation samt rivning och nybyggnation av en bro över Faxälven i Ramsele. Totalt beräknas de nödvändiga utredningarna kosta ca 500 000 kr. Kommunstyrelsen har beslutat att skjuta till 150 000 kr samt att förvaltningen söka medel hos Trafikverket för de ytterligare utredningar som kan behövas.

Fakta om bron

Bron i Ramsele över Faxälven är belägen söder om Ramsele samhälle och uppfördes under mitten av 60-talet. Bron nås via Kyrkvägen och ger den kortaste sträckan för att från centrala Ramsele nå gamla kyrkan, ridskolan och skidbacken.

Sollefteå kommun övertog 2021 bron från Ramsele vägförening i samband med att väghållaransvaret för gatorna i Ramsele övergick till kommunal förvaltning. Bron har 4m fri bredd och ett körfält. Viktbegränsningen är 5 ton axel- och 8 ton boggietryck.

Bron har inspekterats av Trafikverket och senaste tillsynen var 2019. Bron hade då två skador med TK 3, tillståndsklass 3, vilket innebär skador som ska åtgärdas inom ett år.

Under 2020 beställde Sollefteå kommun på uppdrag av Ramsele vägförening en skadeutredning för pelare och bottenplatta av WSP. Denna slutrapporterades i januari 2021. Sollefteå kommun sökte och beviljades med denna rapport som underlag driftbidrag om 70% av kostnaden från Trafikverket för projektering för att åtgärda betongen på de två mellanstöden.

Under 2022 söktes och beviljades driftbidrag för åtgärd av samtliga skador på bron med tillståndsklass 1-3 om först 70% av 3,1 mnkr enligt budgetkalkyl från WSP och sedan efter att budgetkalkyl från utföraren Svevia tagits fram ytterligare 70% av 1,3 mnkr.

Efter att reparationerna avbröts 2022 så har de beviljade bidragsmedlen, i samråd med handläggare på Trafikverket, nyttjats till undersökningar.

Hittills har undersökningarna av bottenplattorna tillsammans med vattenbildning av mittstöden som var det arbete som hann utföras kostat ca 2,2 mnkr varav knappt 0,7 mnkr kommer att bekostas av kommunen.