Lyssna på sidan Lyssna

Kramfors och Sollefteå tycker till om Arlanda flygplats framtid

Att Arlanda flygplats utvecklas är i grunden positivt, men det måste göras med särskild hänsyn till flygplatsens långsiktiga kapacitet, hållbar samhällsutveckling i hela landet och passagernas situation.

Det är några av de punkter som Kramfors och Sollefteå kommuner tar upp i ett gemensamt remissvar till regeringen.

– Båda våra kommuner har blivit ombedda att lämna synpunkter på ett betänkande om Arlanda flygplats framtid. Eftersom vi är gemensamma ägare till Höga Kusten Airport, har vi också gått ihop om remissyttrandet, berättar Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande i Kramfors.

– Höga Kusten Airport påverkas inte direkt av betänkandets förslag, men vi vill ändå betona hur viktigt det är med goda förutsättningar som gagnar hela landets inrikesflyg, säger Johan Andersson (C), kommunstyrelsens ordförande i Sollefteå.

Utredningen ”Arlanda flygplats – en plan för framtiden”

Sverige är beroende av fungerande transporter i hela landet. Ett välutvecklat, tillförlitligt och hållbart transportsystem där olika trafikslag samverkar bidrar till ökat välstånd och högre livskvalitet för hela Sverige. Flyget spelar en viktig roll genom snabba transporter som överbryggar långa fysiska avstånd.

Stockholm är ett nav för flygtrafiken och Arlanda flygplats har en särställning. I februari fick en utredare uppdraget att ta fram en plan för Arlanda flygplats framtida utveckling, vilket resulterat i betänkandet ”Arlanda flygplats – en plan för framtiden”. I betänkandet finns planerna på att lägga ned Bromma flygplats med.

– Vi tillstyrker de förslag som framkommer i utredningen, men har skickat med ett antal synpunkter som är viktiga för oss. Höga Kusten Airport har trafikplikt och behöver ha en väl fungerande kommunikation med ett utbyggt Arlanda, säger Johan Andersson och Malin Svanholm fortsätter:

– Våra respektive kommuner, ja hela Västernorrland, är inne i ett expansivt tillväxtskede, vilket vi också vill belysa.

Synpunkterna i korthet

Remissvaret finns att läsa i sin helhet i länken här nedan. Här följer dock synpunkterna i korthet:

 • Särprägel
  Höga Kusten Airport är den enda flygplats utöver Arlanda som har direkt järnvägsförbindelse. Vi har också tillgång till djuphamnar i närheten av flygplatsen. Landningsbanan är 2001 meter, vilket innebär att vi kan välkomna stora plan som Boeing 737 och Airbus 320.
  Höga Kusten Airport kommer vid ett medlemskap i Nato kunna utgöra en viktig del av totalförsvaret.

 • Kapacitet
  Vi ser en fara med det förslag på trängselavgifter som föreslås i utredningen för att förstärka kapaciteten för taxi- och rullbanesystemet samt uppställningsplatser. Risken är att bolag väljer att flytta sina regionala flyg från peaktider av ekonomiska skäl. Möjligheten att resa till Stockholm över dagen kan då minska.

  Vi önskar en anpassning av kollektivtrafiken från Stockholm för att klara ökande resandeströmmar.

 • Fossilfria, hållbara transporter
  Utredaren nämner särskilt den fossilfria industrins starka utveckling i Norrbotten och Västerbotten och att dess framgång är beroende av god internationell tillgänglighet. Vi instämmer i detta och framhåller också Västernorrlands gröna industritillväxt med till exempel planer för produktion av hållbart flygbränsle i Sollefteå kommun.

 • Trafikplikt
  Trafikverket utreder vart fjärde år vilka flygplatser som ska beröras av trafikplikt och betalar ersättning till trafikföretag för utförd trafik. Höga Kusten Airport omfattas av trafikplikt. Vi är positiva till utredarens förslag om allmän trafikplikt, eftersom det skulle säkra tillförlitligheten i flygsystemet och förhindra att linjer upphör för att aldrig mer återkomma.

 • Arlandaförhandlare
  Vi anser att kapaciteten på Arlanda måste säkerställas innan trafiken flyttas från Bromma till Arlanda. Förslaget om en Arlandaförhandling för att underlätta kontakterna mellan berörda parter är positivt.

 • Flygbränslekommission
  Utredningens förslag att tillsätta en flygbränslekommission är nödvändig för att den gröna omställningen ska lyckas. Ett statligt investeringsstöd tillsammans med statliga kreditgarantier för svensk produktion av fossilfria flygbränslen skulle öka möjligheterna att klara målen.

 • Passagerarperspektivet
  Utredaren föreslår att Swedavia bör intensifiera arbetet med att minska ledtiderna för passagerare vid Arlanda flygplats. Mot bakgrund av den senaste tidens situation med köer och trängsel samt planerna på att överföra Brommas passagerare till Arlanda ställer vi oss frågande till om endast ett intensifierat arbete räcker.

 • Totalförsvaret
  Samhällets förmåga att hantera större kriser, olyckor och särskilda händelser är beroende av snabb kommunikation. I Västernorrland finns många försvarsrelaterade aktörer, till exempel MBS Sandö, I21 och Totalförsvarets forskningsinstitut. Ur beredskapsperspektiv är komplikationsfria flygningar till och från Arlanda av avgörande betydelse