Lyssna på sidan Lyssna

Förslag för att förhindra fenomenet social dumpning i Sollefteå kommun

Social dumpning är i sig inget nytt fenomen men något som tilltagit de senaste åren. Här nedan förklarar vi vad fenomenet är och hur vi kommer att agera för att förhindra att det får fäste i Sollefteå kommun.

Vad är social dumpning?

Social dumpning handlar om att en kommun försöker flytta över kostnader och individer som de anser är förknippade med kostnader till andra kommuner. Detta kan ske på olika sätt genom påtryckningsmedel, försvårande av fortsatt bosättning i kommunen eller genom att aktivt uppmuntra personer att flytta till en annan kommun.

Vilka konsekvenser får social dumpning?

Konsekvenserna är stora för den enskilde som många gånger utan sin medverkan rycks upp från sina rötter och sociala nätverk för att flyttas till en plats som personen saknar koppling till. För kommunen innebär den sociala dumpningen ökade kostnader. Eftersom de insatser som personerna är i behov av är många gånger lagstyrda.

Hur utbrett är problemet?

Den senaste tiden har fenomenet uppmärksammats nationellt på grund av Kramfors kommuns stora problem. Enligt uppgifter i media har Kramfors kommun fastställt närmare 60-fall av social dumpning på korttid. Sollefteå kommun har inte varit lika utsatt och hittills har 20-talet fall identifierats. Sollefteå kommun vill därför agera i tid innan problematiken eskalerar.

Förslag till policy mot social dumpning

Just nu behandlas ett förslag till policy för motverkande av social dumpning politiskt. Förslaget ska behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. I förslaget finns fyra huvudpunkter.

Kontakt med kommun

När social dumpning identifierats ska kontakt genast tas med berörd kommun för att tydligt markera att agerandet inte är acceptabelt. Individens upplevelse att händelsen ska dokumenteras och en offentlig skrivelse skickas till den kommun som ägnat sig åt social dumpning.

Inleda process för återföring av ansvar

I Socialtjänstlagen regleras möjligheterna att flytta över ett pågående ärende som rör en enskild från en kommun till en annan. En sådan flytt ska föregås av samverkan mellan de två kommunernas socialtjänster.

I fall där social dumpning upptäckts och där individen har en pågående insats ska en process genast inledas i samverkan med den enskilde för att återför personen till den kommun som ägnat sig åt social dumpning.

Bostäder

I många fall av social dumpning har ingen hänsyn till bostadens skick eller storlek när en individ eller hel familj flyttas till en ny kommun. I fastställda fall av social dumpning ska hembesök genomföras med den enskildes samtycke och hänsyn till dennes integritet. I de fall där individen lämnats i ett boende som anses vara skadlig eller olämplig ska individen uppmanas att söka ny bostad.

Hyresvärdens ansvar för att säkerställa betalningsförmåga

Det är hyresvärdens uppgift att säkerställa att nya hyresgäster har en långsiktig betalningsförmåga. Ekonomiskt bistånd och social dumpning ska inte kunna nyttjas som affärsmodell.

I fall där social dumpning har konstaterats och där hyresvärden inte säkerställt individens långsiktiga betalningsförmåga kan individen erbjudas nytt boende i kommunens egna bostadsbestånd.

Tips till hyresvärdar

Här följer några tips till hur dom som hyresvärd kan bidra för att säkerställa att fenomenet inte får fäste i Sollefteå kommun,

  • Säkerställ att den som ska vara hyresgäst är medveten om flytten och var personen flyttar.
  • Säkerställ en långsiktig betalningsförmåga som sträcker sig längre än en månad. Hur kommer personen att försörja sig.

  • Kom ihåg att ingen har automatiskt rätt till ekonomiskt bistånd (socialbidrag). Utan att alla fall prövas individuellt. Man ska med andra ord inte räkna med att kommunens socialtjänst kommer att betala hyran oavsett vem hyresgästen är.