Alkohol och serveringstillstånd

Dukat bord med vin och mat

För att servera vin, starköl, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker mot ersättning, oavsett om det är till allmänheten eller till slutna sällskap, behöver du ett serveringstillstånd. Tillståndet söker du hos kommunen vid miljö- och byggenheten.

Covid-19 - Gällande regler och restriktioner

Från och med den 1 juli 2021 gäller nya restriktioner för serveringsställen i Sverige.
Folkhälsomyndigheten har bedömt smittspridningen i landet som så pass låg att vissa lättnader av restriktionerna kan genomföras.

Från och med 1 juli 2021 gäller följande restriktioner för serveringsställen i landet:

 • Nu hävs restriktionerna vad gäller krav på stängning klockan 22:30. Istället gäller det öppettider som finns i ert tillstånd för alkoholservering.
 • Gräns för hur stort ett sällskap får vara höjs till 8 personer inomhus och tas helt bort för sällskap på uteserveringar
 • Det är fortfarande krav på att förtäring inne på serveringsställena ska ske sittande. Inget barhäng eller stående förtäring får förekomma.
 • Begränsningarna för hur många som får vistas i en lokal samtidigt höjs. Om det bara är sittande gäster gäller max 300 personer i en lokal.
 • Om det förekommer dans, livemusik eller något annat liknande event som uppmuntrar folk till att umgås stående så gäller begränsningen om max 50 personer i lokalen.

Det är fortfarande krav på att verksamhetsutövaren ska se till att serveringen kan ske så smittfritt som möjligt, alltså att hålla avstånd mellan sällskap på minst 1 meter och bordsservering.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbsida, se länk nedan under Relaterad information.

Vem kan söka serveringstillstånd?

Alkohollagstiftningen är en skyddslag som ställer höga krav på de som ingår i bolaget vid ansökan till ett serveringstillstånd. De ska vara lämpliga att sköta alkoholserveringen på ett ansvarsfullt sätt som följer alkohollagen.

Ett krav vid ansökan är att den sökande ska genomgått nationellt kunskapsprov i alkohollagen framtaget av Folkhälsomyndigheten. Men också att personliga och ekonomiska och omständigheter i övrigt anses uppfylla kraven på lämplighet. Exempel som kan påverka tillståndsprövningen kan vara narkotikabrott, trafiknykterhetsbrott men även misskötsel av skatte-och avgiftsinbetalningar. Det är den sökandes skyldighet att visa sin lämplighet som utövare av verksamheten.

Olika typer av serveringstillstånd

Serveringstillstånd kan ges till allmänheten eller till slutet sällskap.

 • Stadigvarande serveringstillstånd: Året runt eller årligen under en viss tidsperiod
 • Tillfälligt serveringstillstånd: Enstaka tidsperiod (högst 3 mån.) eller ett enstaka tillfälle

Handläggningstid vid ansökan

Det vanligaste skälet till att en ansökan tar lång tid att behandla är att den inte är komplett och att uppgifter måste efterfrågas av sökande. I Sollefteå kommun kan du skicka in ansökan via e-tjänst vilket underlättar registreringen och påskyndar handläggningen.

Följande handläggningstider gäller för de olika tillstånden:

 • Stadigvarande tillstånd cirka åtta veckor.
 • Tillfälliga tillstånd till allmänheten cirka fyra veckor.
 • Tillfälliga tillstånd till slutna sällskap cirka fyra veckor.

Serveringsansvariga

Tillståndshavaren har ett ansvar att övervaka alkoholserveringen. När denna inte är på plats så är det en utsedd serveringsansvarig person som ska ha tillsyn över serveringen och vara närvarande på serveringsstället under hela serveringstiden. Finns varken tillståndshavaren eller serveringsansvarig på plats är det en överträdelse mot bestämmelse i alkohollagen. Detta kan leda till en varning och om det upprepas till återkallande av serveringstillståndet.

Den som är serveringsansvarig ska ha fyllt 20 år, ha kunskaper i alkohollagstiftningen och i övrigt vara lämplig för uppgiften. Tillståndshavaren ska anmäla till kommunen den eller de personer som har utsetts att ansvara för serveringen av alkoholdrycker. Tillståndshavarens skyldighet är att upplysa dem som är utsedda till att vara serveringsansvariga om vad detta innebär.

Förändringar i verksamheten

Har du ett serveringstillstånd är du skyldig att anmäla förändringar som sker i verksamheten.

Exempel på förändringar:

 • Om du ändrar verksamhetsinriktning, från att exempelvis vara renodlad matrestaurang till restaurang med nöjesverksamhet som dans eller underhållning,
 • Om du gör en ombyggnad av serveringslokal.
 • Om du ändrar uppgifter om företaget, till exempel namn eller adress.
 • Om du gör ändringar av ägandeförhållande, styrelse, driftsansvarig med mera.

Om verksamheten upphör; du måste lämna in en restaurangrapport till kommunens alkoholhandläggare senast 14 dagar efter att den upphört.

Kunskapsprov

En förutsättning för att beviljas serveringstillstånd är att de personer som har betydande inflytande i rörelsen har tillräckliga kunskaper i alkohollagen. Den som söker tillstånd ska därför som huvudregel avlägga kunskapsprov i den kommun som handlägger ansökan. Kunskapsprovet är webbaserat och framtaget av Statens folkhälsomyndighet.

Om du inte har ett intyg på godkänt kunskapsprov sedan tidigare kan du boka tid för att göra provet hos alkoholhandläggaren i kommunen. Provet innehåller fyra områden: alkoholpolitik, servering, mat och utrustning samt tillsyn. Kostnaden för att göra provet är 1200 kronor/ tillfälle och du får tre försök på dig att få godkänt, sedan avslås ansökan och en ny ansökan måste lämnas in.

Avgifter

Kommunen tar ut en avgift för att handlägga din ansökan, både när det gäller permanent tillstånd och tillfälligt tillstånd. Kommunen tar också ut en årlig fast tillsynsavgift samt en rörlig avgift som baseras på omsättningen av såld alkohol. Beslut om ny taxa togs i kommunfullmäktige 2016-02-29.