Lyssna på sidan Lyssna

Välkommen till Vallaskolan!

Vallaskolan är en centralt belägen grundskola med fin utsikt över Sollefteå. I närheten finns bland annat Aquarena, Hågestaön och Hallstaberget med dess fina skidbacke och skidspår.

Vallaskolan började byggas 1949 och år 1950 flyttade de första eleverna in. Skolan stod helt klar i sin helhet 1965. Genom åren har byggnaden och lokalerna genomgått många renoveringar för att passa den moderna skolans krav. Vid renoveringarna har skolans historiska anda bevarats i den mån det varit möjligt. Skolbyggnaden och dess lokaler karaktäriseras bland annat av sin takhöjd, sina rejäla trappor samt rymliga korridorer. Riktigt utmärkande för skolan är dess vackra aula med sin väl tilltagna takhöjd. Skolans aula är även flitigt uthyrd av både privatpersoner, föreningar och företag vid olika evenemang.

Vallaskolan är uppdelad i två rektorsområden; Valla 4-9 samt Tränings- och grundsärskola. Totalt går cirka 490 elever här varav ca 460 st tillhör grundskolan och ca 30 st tillhör grundsärskolan eller träningsskolan.

Skolgården är stor och fin och stimulerar till många olika rastaktiviteter som passar både stora och små barn.

Vallaskolan 4-9 organisation

Vallaskolans organisation består av en skolledning med en rektor och en tjänst biträdande rektorer (fördelat på två halvtider), en ledningsgrupp med skolledning och förstelärare, årskursarbetslag med arbetslagsledare, ämneslag, elevvärdar/ resurspersoner, elevhälsoteam med tillhörande trygghetsteam, skolbibliotek, IT- och vaktmästeri och administration. I elevhälsoteamet ingår, skolsköterska, skolkurator, speciallärare och studie- och yrkesvägledare. Skolpsykologen deltar på konsultativ basis med t ex olika handledningsuppdrag i arbetslagen. I ledningsgruppen ingår tre förstelärare och skolledning. Ledningsgruppen arbetar, på uppdrag av skolledningen, med skolans utvecklingsarbete.

Vid enheten finns 21 klasser; 11 klasser vid högstadiet och 10 klasser vid mellanstadiet. Antalet elever vid skolan är ca 480. Vid enheten finns även en språkstudio för nyanlända elever och en särskild undervisningsgrupp Studion.

Det är 42,5 lärartjänster vid enheten fördelat på 48 anställda. Elevvärdar/ resurspersoner är sju anställda till antalet, fördelat på 6,4 tjänst. Fritidspedagogen arbetar 80%. Behörigheten bland lärarna vid skolan är ca 70% .Elevvärdarna finns tillgängliga under raster för eleverna, och kan även vara ett stöd på grupp och individnivå där behov finns. Fritidspedagogen ansvarar för riktade aktiviteter i samband med elevernas raster.

 Skolans konferenser/mötesforum sker inom årskursarbetslag och ämneslag, innehållande såväl praktiska frågor som pedagogiska utvecklingsfrågor samt elevhälsofrågor. Tillkommer gör även Elevhälsoteamets möten i strategisk form och med arbetslagen via EHM (elevhälsomöte), arbetsplatsträffar, samverkanskommitté och skyddskommitté.

Vallaskolans elevråd stöttas upp av en lärare vid högstadiets elevråd och av en biträdande rektor vid 4-6 enheten. Elevrådet jobbar utifrån fastställda fokusområden och utifrån vad som kommer upp via klassråden. Det finns även ett matråd vid skolan som har stöd av en lärare. Skolbiblioteket är bemannat fem dagar i veckan. Bibliotekarien arbetar utifrån kunskapsstegen och deltar även med sin kompetens inom olika projekt vid skolan, exempelvis SKUA (språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt)

Skolan samverkar med BUP, socialtjänsten, den Centrala elevhälsan, Polis, Brandmyndigheten och Arbetsförmedlingen.

 

Kontaktuppgifter Vallaskolan

Besöksadress:

Vallaskolan
Kyrkvägen 7
881 34 Sollefteå


Rektor 4-9
Anna-Lena Brantholm-Lööw

Telefon: 0620-68 24 18
E-post: anna-lena.brantholm-loow@utb.solleftea.se


Bitr. Rektorer
Tobias Sundberg

Telefon: 070-718 51 04
E-post: tobias.sundberg@utb.solleftea.se

Sofia Tingelöf

Telefon: 070 248 88 37
E-post: sofia.tingelof@utb.solleftea.se


Skoladministratör
Josefine Byström

Telefon: 0620-68 24 15
E-post: josefine.bystrom@utb.solleftea.se

 

Kostenheten (ansvarig för frukostprojektet)
Carina Näsström

E-post: carina.nasstrom@solleftea.se

 

Hitta hit