Lyssna på sidan Lyssna

Öppet samrådsmöte 231011

Minnesanteckningar från det öppna samrådsmötet 231011

Närvarande:
Anna-Lena Brantholm Lööw
Karin Hasselborg
Malin Jantunen
Sofia Tingelöf
Tobias Sundberg


MIo Hasselborg 5A
Karin Gradin 7C
Elisabeth Mikaelsson 7C
Inger Eliasson 7D
Linda Tjällberg 4A, 5c
Carola Mohlin 6A
Catrin Ylvewång 4A, 9D
Anette Sjölander
Sara Näsmark 4A
Sara Lerdahl Laukka 4A
Jessika Gisslen 7D
Sofie Näslund 5A, 4B

Temat för kvällen är Trygghet och studiero. Detta presenterades via en
power-pointpresentation;

Varje enhet ska upprätta en plan mot diskriminering och kränkande behandling en
gång per år, på uppdrag av huvudmannen. Planen ska utvärderas varje år. Ny plan
upprättas med underlag från BRUK-enkäter och annat kartläggningsmaterial som
skolan tillämpar. Presentationen visar definitioner och förtydligande kring vad
diskriminering och kränkande behandling återfinns i (Skollagen kap 6 10§), samt
varje enskild personals ansvar i att anmäla en kränkning till rektor och huvudman.

Olika förebyggande och främjande aktiviteter presenteras i korthet samt en visning
kring den presentation som delges eleverna i klasserna.

Karin H skolkurator och Malin J skolsköterska presenterar några förebyggande
insatser som anges i planen:
Pubertets Prat åk 5
Nätsmart åk 5
YAM åk 8
Hälsosamtal åk 4 & åk 7

Mötet resonerade kring olika områden där elever upplever otrygghet och hur skolan
arbetar för att åtgärda och främja detta.

Frågor från vårdnadshavare
Klockor i omklädningsrummet. Sofia mailar Ulf samma dag om att köpa in och sätta
upp dessa.

Elever kan få kommentarer när de kommer sent till lektionerna (efter idrotten).
Anna-Lena tar detta vidare i fredagsinformationerna, att detta ska markeras från
lärare och att kommentarerna ska upphöra.

Det kom även upp att det i vissa klasser finns en oro vad gäller omklädning och
duschar. Anna-Lena tar det vidare med berörda.

Förslag från vårdnadshavare att jämföra olika skolors BRUK-utfall; vad gör olika
enheter för att skapa trygghet och vad blir utfallet därav.

Frågor om hur personalen i skolan hakar på när vi ser trender; senast för dagen,
pojkars utsatthet.Hur får föräldrarna information kring det jobb skolan genomför.

Linda informerade om skolvägen från CirkelK längs Långgatan. Inga farthinder och
inga övergångsställen finns. Det behövs övergångsställe vid skolan.
Promenadvägen från och till Aqua togs även upp som utsatt väg.
Önskemål om staket upp mot vägen pga av gatan och trafiksituationen


Nästa möte betyg & bedömning tisdag 5/12 (6/12)18.00-19.30, A 19