Lyssna på sidan Lyssna

Skolskjuts

Anförda skäl för att en elev ska bli beviljad skolskjuts trots att avståndet inte är tillräckligt långt kan vara att det finns särskilda omständigheter såsom:

  • Funktionsnedsättning
  • Farlig skolväg
  • Barnet har fler än ett boende (växelvist boende)*

Vänd dig direkt till skolskjutshandläggare via Medborgarservice om nedanstående krav uppfylls

  • det är längre än 2 kilometer till skolan och ditt barn går i årskurs F-3
  • det är längre än 3 kilometer till skolan och ditt barn går i årskurs 4-6
  • det är längre än 4 kilometer till skolan och ditt barn går i årskurs 7-9

OBSERVERA! att rätten till skolskjuts enligt avståndskraven ENDAST gäller om eleven går i
den skola som kommunen anvisat eleven till.

* Växelvis boende föreligger när barnet vistas ungefär lika mycket, och har ett varaktigt boende, hos båda föräldrarna. Det är upp till föräldrarna att visa att boendet är upplagt på ett sådant sätt att det rör sig om växelvis/varaktigt boende.

* Vid växelvis boende gäller samma krav på avstånd till och från skolan