Lyssna på sidan Lyssna

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp - Ansökan

Här kan du ansöka om ansluning till kommunalt vatten och avlopp.

Ansökan ska vara kommunen tillhanda innan anläggningen tas i bruk.

För byggvatten och vattenmätaruppsättning, ring kommunen. Återströmningsskydd ska monteras enligt SS-EN 1717. Kvalitetsansvarig ansvarar för att rätt skyddsmodul installeras.

Dagvatten och dräneringsvatten får inte anslutas till spillvatten. För fastighetens inkoppling till och brukande av den allmänna VA-anläggningen gäller ABVA (Allmänna bestämmelser för användande av allmän vatten- och avloppsanläggning).

Avgift

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa.

Förbindelse

Fastighetsägaren förbinder sig att iaktta allmänna bestämmelser för brukande av vatten- och avloppsanläggning.