Ansökan om befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall