Lyssna på sidan Lyssna

Nätavtal lägenhet

Vilkor

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor reglerar avtal mellan kund (Kunden) och Sollefteå kommun för anslutning och nyttjande av det stadsnät (Nätet) som Sollefteå kommun tillhandahåller.

1.2 Sollefteå kommun tillhandahåller endast anslutning och överföring över kommunens nät. Tjänster såsom internet, telefoni, tv etc. levereras av företag som anslutit sig till Nätet. För sådana tjänster tecknar kunden separata avtal med respektive leverantör.

1.3 Med kund avses fysisk eller juridisk person som beställt anslutning till Nätet och vars beställning accepterats av Sollefteå kommun.

1.4 Kunden godkänner genom detta avtal att Sollefteå kommun i erforderlig omfattning behandlar personuppgifter i samband med administration av kundregister och fakturering.

1.5 Leveransacceptans skall lämnas till Nätet. Om Kunden inte lämnat besked om icke acceptans inom sju (7) arbetsdagar, räknat från det att Kunden mottagit klarrapport från Nätet, skall Kunden anses ha accepterat levererad förbindelse.

1.6 Kunden är skyldig att utan dröjsmål meddela Sollefteå kommun ändring av adressuppgifter.

2. Upplåtelse av mark

Nedanstående punkter 2.1-2.3 gäller för anslutning till småhus. För flerbostadshus samt kontors- och industribyggnader skall särskild överenskommelse träffas för markupplåtelse.

2.1 Kunden skall upplåta erforderlig mark för ledningen samt lämna Sollefteå kommun och dess entreprenörer tillträde till berörd fastighet. Tillträde skall även lämnas för underhåll och reparation av anläggningen.

2.2 Om kunden kräver ändring eller flyttning av Sollefteå kommuns anläggning medverkar Sollefteå kommun till detta om inte väsentligt hinder av teknisk natur förligger. Av flyttningen eller ändringen föranledda kostnader betalas av Kunden.

2.3 Innehar Kunden fastighet med annan rätt än äganderätt skall vad som ovan är föreskrivit gälla i tillämpliga delar. Kunden skall verka för att Sollefteå kommun tillförsäkras samma rättigheter som om Kunden varit ägare till fastigheten.

3. Avgifter och betalning

3.1 Sollefteå kommun tillämpar vid varje tidpunkt gällande priser. För ingångna avtal skall förändring av priser meddelas senast 3 månader före ikraftträdandet. Prisändring till följd av ändring av skatter eller av statlig myndighet föreskriven avgift får ske och kan genomföras utan föregående underrättelse.

3.2 Sollefteå kommun har rätt att fakturera/ samfakturera nättjänster med andra kommunala tjänster som kunden nyttjar.

3.3 Betalning skall vara Sollefteå kommun tillhanda senast den förfallodag som anges på faktura. Förfallodagen infaller tidigast 15 dagar efter det att fakturan avsänts.

3.4 Sker inte betalning i rätt tid har Sollefteå kommun rätt av Kunden förutom faktura beloppet fordra ränta enligt räntelagen, och ersättning för kostnader som är förenade med dröjsmålet. Hit räknas även kostnader för skriftlig betalnings påminnelse, inkassokrav samt kostnad för verkställighet av betalnings- eller annan förpliktelse.

3.5 Om Sollefteå kommun har skälig anledning att befara att kunden inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser, har Sollefteå kommun rätt att begära godtagbar säkerhet eller förskottsbetalning för fortsatt anslutning och överföring.

3.6 Om Kund försummar sina skyldigheter enligt avtalet får Sollefteå kommun frånkoppla kundens anslutning till Nätet. Frånkoppling får även göras om kunden åsidosätter sina skyldigheter gentemot tjänsteleverantör som levererar till Kunden över Nätet. Återinkoppling sker först då Kunden uppfyllt samtliga sina förpliktelser enligt avtalet samt ersättning för Sollefteå kommuns och tjänsteleverantörens kostnader som föranletts av åtgärder för frånkoppling och återinkoppling erlagts. Om försummelsen avser bristande betalning kan säkerhet för fortsatt leverans komma att begäras.

4. Serviceåtagande

4.1 Sollefteå kommun tillhandahåller felanmälningsservice 24 timmar per dygn för fel i Sollefteå kommuns Nät. Fel avseende tjänster som levereras över nätet skall anmälas direkt till respektive
tjänsteleverantör.

4.2 Fel i nätet skall åtgärdas normalt under ordinarie arbetstid. Om felet inte kunnat avhjälpas inom en tidsrymd av 24 timmar skall avgiften reduceras. Avdrag görs med den del som enligt avtalet skulle ha utgått under avtalstiden om annat inte regleras enligt särskilt serviceavtal. Belopp lägre än 50 kr under aktuell räkningsperiod dras ej av. Har avbrottet varat mer än 5 dagar i följd avdras ett belopp motsvarande en (1) månadsavgift. Kunden har dock ej rätt till avdrag om felet beror på händelse utanför Sollefteå kommuns kontroll och vars följder skäligen inte kunnat undvikas eller övervinnas.

4.3 Fel och avbrott orsakade av Kunden debiteras kunden till faktisk kostnad för felsökning, material och arbete. Om Kunden anmäler fel, som sedan visar sig bero på Kundens anläggning eller Kundens felaktiga handhavande, debiteras Kunden faktisk kostnad för felsökning, material och arbete.

4.4 Nätet eller delar därav kan behöva tas ur drift för underhåll, omkonfigurering etc. Dessa aktiviteter skall kunna genomföras vid minst tolv (12) tillfällen per år s.k. servicefönster. Dessa tillfällen anges på Sollefteå kommuns hemsida. För dessa avbrott utgår inget avdrag på ersättningen.

5. Ansvarsbegränsning, Force majeure

5.1 Om Sollefteå kommun förhindras eller väsentligen försvåras fullgöra sina åtaganden av omständigheter utanför dennes kontroll och som skäligen inte kunde har undvikit eller övervunnit eller hennes underleverantör förhindras fullgöra på grund av sådan omständighet, skall detta utgöra befrielsegrund från vite och andra påföljder. Sådan omständighet är t.ex. arbetskonflikt, åsknedslag, eldsvåda, krig, inbrott, omfattande skadegörelse, myndighetsbeslut, extrema väderförhållanden, störningar i det allmänna transportsystemet eller annan händelse av exceptionell karaktär.

5.2 Sollefteå kommun erlägger ej ersättning för avbrott i förbindelser annat än vad som nämnts i 4.2 ovan om inte avbrottet beror på grov vårdslöshet från Sollefteå kommun eller dess entreprenör.

5.3 Sollefteå kommun ansvarar ej för olägenhet, skada eller intrång som tillfogat av tredje man.

5.4 Ersättning utgår inte för indirekt skada, t.ex. förlorad vinst, minskad produktion, hinder att uppfylla förpliktelser mot tredje man eller utebliven nytta av Nätet.

6. Kundens anläggning och nyttjande

6.1 Kunden får inte ansluta utrustning till nätet som kan medföra skada eller störning för annan som är ansluten till Nätet. Kunden är skyldig att på Sollefteå kommuns begäran omedelbart avlägsna utrustning, anslutning, fastighetsnät och programprodukt som stör Sollefteå kommuns nätverksamhet.

6.2 Kunden får inte nyttja anslutningen till Nätet för annat ändamål än som avtalats med Sollefteå kommun. Kunder får t.ex. inte vidareleverera stadsnätstjänster till någon annan utan skriftligt medgivande från Sollefteå kommun.

6.3 I de fall Sollefteå kommun tillhandahåller Kunden utrustning är denna utrustning Sollefteå kommuns egendom om inte annat har överenskommits. Kunden förbinder sig att väl vårda och att inte utan Sollefteå kommuns medgivande göra några ingrepp, ändringar eller tillägg i dennes utrustning. Kunden skall ersätta Sollefteå kommuns kostnader för återställande av förlorad eller skadad utrustning i den mån skadan beror på Kundens försumlighet.

7. Avtalstid, uppsägning och överlåtelse

7.1 Avtalet gäller tillsvidare. Uppsägningstiden är 1 månad och uppsägning skall ske skriftligen.

7.2 Kunden äger inte rätt att överlåta rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal på annan

7.3 Detta avtal får överlåtas utan Kundens samtycke till bolag som är hel- eller delägt av Sollefteå kommun.

8. Giltighet, ändringar och tillägg

8.1 Dessa avtalsvillkor gäller tillsvidare. Sollefteå kommun får, om särskilda skäl föreligger, ändra dessa allmänna avtalsvillkor och har därvid skyldighet att underrätta Kunden härom. Sådan underrättelse skall ske skriftligt via Sollefteå kommuns hemsida, e-post eller annonsering i dagspress minst en månad före ikraftträdandet.

9. Tvist

Tvist angående tolkningen av dessa villkor och där tillhörande avtal skall slutligen avgöras i enlighet med svensk lag och av svensk domstol, varvid Ångermanlands tingsrätt skall vara första instans.