Investeringar 2024 och framåt

Lokalnät

Den närmaste tiden investerar E.ON närmare 377 miljoner kronor i länet, varav 147 miljoner investeras i Sollefteå kommun.

Vilka investeringar vi kan vänta oss i Sollefteå kommun är bland annat:
Edsele - En lång reservledningen i Edsele väntas klar till midsommar 2024
(Reserv till den befintliga ledningen från Fjällbohög, Vägersjön och mot Gässjö).

Rödsta - Ett akut beslut om kabelbyte från ställverket i Rödsta och längs Riksväg 90.
Trafikavstängningar till hösten eller tidigare beroende på Trafikverket.

Offer - Ett stort fokus läggs på ledningarna som går ut från Offer av vilka några går in i Sollefteå Kommun. Ledningarna grävs ner eller isoleras.

Aspeå - Elledningen Aspeå - Junsele har varit störningsdrabbat och haft akuta avbrott till följd av att isolatorer gått sönder. Samtliga anläggningsdelar (från 2007) byts nu ut till nya.
Tusentals isolatorer och projektet har pågått under vintern. Vissa byter de även med AMS (en teknik som tillåter byten utan att strömmen bryts.

Regionnät

Nässe stamnätsstation - Markarbeten beräknas klar under våren 2024. Stolparna väntas resas under hösten. Planen är att arbetet är klart hösten 2025.

Edensforsen - Hoting - drygt 8 mil 130kV luftledning från 1950-talet är i behov av upprustning. Arbetet förväntas starta år 2025-2026 och färdigställas år 2030.
I samband med deteta ses även anslutningar till kraftverken vid Degerforsen samt Borgforsen över, samt till Backe. Man tittar på delvis nya sträckningar sam gör en översyn av befintliga 40 kV-nätet.

Näsåker - Edsele - En ny 40 kV-lening planeras mellan den nya transformatorstationen söder om Näsåker och den befintliga transformatorstationen i Edsele. Syftet är att skapa ett start regionalt elnät och minska risken för långvariga elavbrott.
Byggstarten väntas under sommaren 2025.

Anslutning av vindkraftparker totalt 560 MW - Sörlidberget (132 MW), Knäsjöberget (92,4 MW), Vitberget (171,6 MW) och Storhöjden (165 MW)
Arbetet med att resa trästolpar är påbörjat, lindragning påbörjas under våren 2024. Även fundament till stålstolpar pågår och resning av stålstolparna påbörjas under våren.
Arbetet förväntas vara klart våren 2025.

Starta automatiskt artikelbyte
Pausa automatiskt artikelbyte