Hamre Industripark

- kraftsamling för industrietablering

Sollefteå kommun kraftsamlar kring elintensiv industri med fokus på Hamre i Långsele.

Sollefteå kommun har sedan ett antal år tillbaka arbetat för att stimulera investeringar i elintensiv verksamhet. En av de platser som kommunen kan erbjuda för detta ändamål är Hamre, Långsele. Kommunen har tagit fram en ny detaljplan för Hamreområdet som är anpassad för elintensiv verksamhet.

Hamreområdet är attraktivt för många investerare på grund av sina goda förutsättningar att ansluta mot elnätet med effekter upp till 500 MW och storleken (möjlighet till närmare 100 hektar sammanhängande markområde).

Tisdagen 15/3 2022 beslutade kommunstyrelsen att avsätta 20 miljoner kronor för att utveckla Hamre industriområde för att underlätta industrietableringar i Långsele.

Sedan tidigare har kommunen stärkt organisationen kring etableringen:
En projektgrupp har skapats med kompetens kring projektledning, kommunikation, plan- och markfrågor. En kraftsamling för att stärka bilden av Långsele som en attraktivplats att bo och verka i. Områdets attraktion stärks av att det dessutom i många avseenden är klart för att omgående påbörja byggnationer då elnätet finns på plats och detaljplanen är klar.

Det finns ett intresse från olika aktörer att investera i elintensiv industri på Hamreområdet, Långsele. På senare tid har aktörer uttryckt intresse för behov av större markområden men också att etableringar väntas ge ”ringar på vattnet”. Det är därför viktigt att kunna erbjuda attraktiv industrimark i området.

- Hamre är unik och området är attraktivt för ett flertal aktörer. Men vi kämpar om investeringar på flera miljarder och konkurrensen är hård. Vårt mål är att välja en etablerad aktör med muskler att genomföra stora investeringar som skapar arbetstillfällen och ger positiva effekter för lokalsamhället. Då är det viktigt att vi snabbt kan möta investerarnas behov men också snabbt kan arbeta för att locka följdinvesteringar, säger Johan Andersson

De bolag som idag är aktuella med en etablering är involverade i den gröna omställningen från fossilt till gröna alternativ.

- Detta är en stor investering för Sollefteå kommun men också en tydlig signal till alla investerare att vi inte bara är redo utan också tänker framåt. Vår bedömning är också att vi kommer att återfå den investerade summan i samband med att marken säljs eller genom de nya arbetstillfällen och inflyttning som en stor investering ger, säger Mikael Näsström, tillväxtchef i Sollefteå kommun.

Starta automatiskt artikelbyte
Pausa automatiskt artikelbyte