Elintensiv etablering - nuläge och processen framåt

Just nu förs dialog med aktörer om en stor investering i Långsele och Hamreområdet. Tillskillnad från tidigare då förfrågningarna uteslutande kom från s.k. Datacenters har tyngdpunkten skiftat till andra industrier.

Idag är det främst bolag som är involverade i den gröna omställningen från fossilt till gröna alternativ. Det rör sig om hela kedjan från underleverantörer till s.k. batterifabriker till produktion och lagring av vätgas. Investeringar i grönomställning planeras just nu i såväl Östrand i Timrå kommun som i centrala Örnsköldsvik där en anläggning för produktion av fartygsbränsle planeras.

Sollefteå kommuns prioritet är att hitta en etablerad aktör med muskler att genomföra en etablering som ger kommunen och Långsele bäst möjligheter till tillväxt och utveckling. Det ställs också krav på att aktören är långsiktig i sin satsning och att satsningen ska ge lokala arbetstillfällen samt möjligheter att skala upp investeringen, antingen genom att industrin kan växa eller att det skapas företag kopplade till investeringen.

Viktig med en bra process

För att en investering ska bli framgångsrik är det viktigt med en bra och transparant process. När en aktör uppfyller Sollefteå kommuns grundkrav och aktören själv meddelar att den är intresserad påbörjad det riktiga arbetet.

Vanligast är att kommunen och bolaget tecknar ett så kallat ”letter of intent”, det är en avsiktsförklaring som säger att parterna i god tro är villiga att gå vidare och fördjupa dialogen. Ett sådant avtal skrivs för att ingen av parterna ska agera ”vid sidan” om avtalet och samtidigt förhandla med andra. Ett ”letter of intent” innebär inte att kommunen säljer marken eller att investeringen är garanterad.

Efter att avtalet skrivits påbörjas det riktiga arbetet med att undersöka förutsättningarna för en etablering. Bolaget kommer då att påbörja arbetet med att ta fram svar som såväl kommunen som andra myndigheter kräver för att en eventuell etablering ska kunna ske. Det är i denna fas som bolaget kommer att kunna offentliggöra sina planer för området på kort och långsikt.

Därefter görs en samlad bedömning om en etablering är lämplig och önskvärd. Om etableringen inte bedöms som lämplig startar processen om igen med förhoppningsvis en ny aktör. Bedömer båda parter att det är önskvärt med en etablering tecknar bolaget och kommunen ett nytt avtal, denna gång om köp av marken.

Dialog med medborgare och näringsliv

Oavsett vilken typ av etablering det blir kommer en stor investering som skapar 100-tals arbetstillfällen att påverka Långsele och Sollefteå kommun. Det kommer att innebära behov av bostäder, transporter och underleverantörer och mycket mer. En stor investering kan också påverka omgivningen på andra sätt genom att t.ex. nya byggnader uppförs osv.

Därför är det viktigt att medborgarna tidigt får komma in i processen med frågor, synpunkter och att det lokala näringslivet får möjligheter att knyta kontakter. Dialogen och resultatet av den kommer att vara en viktig del av det underlag som ska tas fram inför ett eventuellt beslut.

Illustration av SCA planerade investering i Timrå.
Starta automatiskt artikelbyte
Pausa automatiskt artikelbyte