Projektrapport

Den här mallen beskriver de delar som brukar ingå i en formell utredande uppsats eller ett gymnasiearbete. Mallen hjälper dig att få en tydlig struktur på din text så det blir lättare för läsaren att följa med.


Titelblad

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


Sollefteå gymnasium
Programnamn
Gymnasiearbete e dyl
DatumUppsatsens/arbetets titel  

ev undertitel

 

Ditt namn                               Handledare:-----------------------------------------------------------------------------------------------------


Abstract

Du ska skriva en sammanfattning på engelska som ger läsaren en uppfattning om ditt arbetes innehåll. Du redogör kortfattat för syfte, frågeställningar och metod samt de viktigaste resultaten och slutsatserna. Abstractet ska ha en egen sida utan sidnummer.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------


Innehållsförteckning   (Ska ha en egen sida utan sidnummer)Inledning                                                1

Syfte   1

Frågeställning    2

Metod                                                     2

Resultat                                                  3

Avsnitt 1                                                   4

Avsnitt 2                                                   7

Avsnitt 3                                                  10

Diskussion                                             11

Källförteckning                                      13

Bilagor

Bilaga 1

Bilaga 2  


-----------------------------------------------------------------------------------------------------


Inledning I inledningen presenterar du ditt ämne och ger läsaren en bakgrund till ditt arbete. Du berättar också varför du valt ämnet. Vad tycker du är intressant, viktigt, fascinerande?  


Syfte Du beskriver kortfattat vad du vill uppnå med ditt arbete, exempelvis undersöka, jämföra, förklara eller analysera något.


Frågeställningar I detta avsnitt formulerar du någon eller några specifika frågeställningar som du ska besvara för att uppnå syftet med arbetet.


Avgränsningar Här beskriver du hur du har avgränsat ditt arbete, vad du tar med och vad du väljer att inte ta med.


Metod Du beskriver hur du gått till väga för att besvara dina frågeställningar eller uppnå dina mål. Har du använt metoder som enkäter, intervjuer, experiment? Har du hämtat information från tidningsartiklar, webbplatser, böcker, arkiv eller någon annan informationskälla? Motivera också varför du valt att använda dessa metoder. Vilka fördelar och nackdelar har metoderna? 


Bakgrund Här presenterar du forskning som är relevant för ditt syfte.


Resultat Här presenterar du resultatet av ditt arbete. Du redogör för vad du fått fram genom experiment, enkäter, litteraturstudier m m. De resultat du presenterar ska vara relevanta och kunna användas för att svara på dina frågor.

Använd informativa rubriker och underrubriker som gör det lätt för läsaren att följa dina resonemang.


Diskussion I detta avsnitt diskuterar du det du fick fram i resultatavsnittet med utgångspunkt från dina frågeställningar. Vilka slutsatser kan du dra? Har du lyckats hitta svar på dina frågor? Här framför du dina egna slutsatser och synpunkter.  


Källförteckning I källförteckningen redovisar du alla källor som du använt och som du hänvisar till i din text. Det kan vara webbplatser, böcker, tidningsartiklar, tv-program, intervjuer, arkivmaterial m m. Tips på hur du skriver en källförteckning hittar du häröppnas i nytt fönster.


Bilagor Som bilaga placerar du sådant material som du tycker kan vara intressant för läsaren men som inte får plats i själva rapporten. Det kan vara enkät- eller intervjufrågor, stora tabeller, ritningar, bilder m m. Bilagorna numreras: Bilaga1, Bilaga 2  o s v.

Publicerad: 2014-11-24

    Ingen giltig användare vald.
    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice