Lathund för vetenskapligt skrivande

Tänk på läsaren! 

Vem ska läsa? Vad behöver läsaren veta för att förstå din text? Vad är intressant och relevant för läsaren?  


Textens struktur 

En uppsats eller rapport följer ett visst mönster. 

Inledning – här presenterar du ditt val av ämne, de frågeställningar du undersöker och de metoder du använder. 

Resultat/Huvuddel – här redovisar du resultatet av ditt arbete. Du besvarar dina frågeställningar. Detta är den största delen av uppsatsen och du bör dela upp texten i kortare avsnitt med olika underrubriker för att göra det lättare för läsaren att hänga med. 

Diskussion/Avslutning – här sammanfattar du resultaten och diskuterar dem utifrån dina frågeställningar. Här kan du framföra dina egna åsikter, tolkningar och slutsatser. 


Den röda tråden 

Din text bör ha en röd tråd så att läsaren kan följa dina tankegångar. Fokusera på att besvara de frågor du formulerade i inledningen. En tydlig disposition med rubriker, underrubriker och logisk styckeindelning leder läsaren genom texten. Dispositionen kan exempelvis utgå från orsakssamband, tidsföljd eller jämförelser.


Språk

Språket ska vara formellt, sakligt och neutralt. Undvik talspråk och värdeladdade ord men använd inte heller onödigt svåra ord eller krångliga formuleringar. 


Att citera och referera 

När du använder information från internet, böcker, intervjuer eller andra källor kan du 

citera – du återger kortare stycken ordagrant inom citattecken eller 

referera – du återberättar informationen med egna ord. 


Källhänvisningar och källförteckning

Det är viktigt att tala om vilka källor du använt så att läsaren vet var du hämtat din information. I den löpande texten gör du källhänvisningar till exempel ”Persson (2011) menar att det är viktigt med bibliotek.”

I källförteckningen listar du alla källor du använt i ditt arbete.

Persson, Aina (2011) Bibliotekens betydelse i samhället, Sollefteå, GB-förlaget


Skriv om och om igen! 

Du skriver troligen inte klart rapporten från början till slut på en gång. Därför är det viktigt att du läser igenom hela texten och kollar så att den hänger ihop och att du inte glömt något. Be gärna någon att läsa och kommentera din text.


Publicerad: 2016-09-22

    Ingen giltig användare vald.
    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice