Gymnasiearbetsrapport yrkesprogrammen

Titelblad

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sollefteå gymnasium
Programnamn
Gymnasiearbete
Datum

Uppsatsens/arbetets titel

Ev undertitel
Ditt namn                               Handledare:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sammanfattning Sammanfattningen ska ge läsaren en uppfattning om ditt arbetes innehåll. Du redogör kortfattat för val av arbetsuppgift, genomförande och resultat/utvärdering. Ska ha en egen sida utan sidnummer

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Innehållsförteckning   (Ska ha en egen sida utan sidnummer)


Inledning 1

Genomförande 2

Avsnitt 1 2

Avsnitt 2 5

Avsnitt 3 7

Resultat och utvärdering 8

Källförteckning 10

Bilagor


Inledning                                                

Beskriv kortfattat den arbetsuppgift du genomförde och varför du valde den.


Genomförande

Beskriv utförligt hur du genomförde arbetsuppgiften. När och var genomfördes arbetsuppgiften? Vilka arbetsmoment ingick? Vilka metoder, verktyg och material använde du? Varför valde du att använda just de metoderna, verktygen och materialen? Vilka lagar och regler behövde du ta hänsyn till när du genomförde arbetsuppgiften? Vilka problem stötte du på och hur löste du dem? Ev ekonomisk redovisning.

Detta är huvuddelen i din rapport och du kan gärna dela upp texten i kortare avsnitt med olika underrubriker för att göra det lättare för läsaren att följa dina resonemang.


Resultat och utvärdering

Beskriv hur eventuella kunder, gäster, vårdtagare upplevde resultatet av arbetsuppgiften. Beskriv också hur du själv upplevde resultatet. I utvärderingen reflekterar du över genomförandet av arbetsuppgiften. Vad gick bra och vad kunde ha gått bättre? Skulle du ha gjort något annorlunda? Exempelvis valt en annan metod eller varit bättre förberedd? Vad lärde du dig av arbetsuppgiften.


Källförteckning

Här redovisar du vilka källor du använt och hänvisar till i texten. Det kan till exempel vara lagar som du hänvisar till eller böcker som du hämtat idéer från.


Bilagor

Som bilaga placerar du sådant material som du tycker kan vara intressant för läsaren men som inte får plats i själva rapporten. Det kan vara ritningar, förteckning av material, kostnadssammanställningar. Bilagorna numreras Bilaga 1, Bilaga 2 osv.


Publicerad: 2015-09-03

    Ingen giltig användare vald.
    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice