Opposition

För att få godkänt på gymnasiearbetet ska du ge respons på någon annans arbete. Det brukar också kallas opposition. Oppositionen görs ofta i en mindre grupp.

Du ska granska uppsatsen noggrant och redovisa både styrkor och svagheter. Du fokuserar på textens innehåll och ger konstruktiv kritik.Lyft fram sådant som du tycker är särskilt intressant. Stavfel och andra småfel behöver du inte ta upp.  Bjud gärna in uppsatsförfattaren till ett samtal om uppsatsen genom att ställa frågor, till exempel Hur tänkte du när..? Varför valde du…? Skulle man ha kunnat göra på något annat sätt?


Så här kan du lägga upp din opposition.


1. Presentera en sammanfattning av uppsatsen du granskat..

2. Granska frågeställningen. Är frågeställningen relevant och välavgränsad?

3. Granska metoden. Är metoden lämplig? Skulle någon annan metod kunnat användas?

4. Granska slutsatserna.Är slutsatserna väl underbyggda och rimliga utifrån frågeställning och resultat?

5. Har uppsatsen en röd tråd? Finns det koppling mellan frågeställning, metod resultat och slutsatser?

6. Sammanfatta uppsatsens styrkor och svagheter.


Efter oppositionen brukar det finnas tid för övriga deltagare att ställa frågor och diskutera uppsatsen.


Källor

Ask, Sofia (2011). Hållbara texter: grunderna i formellt skrivande. Stockholm: Liber.

Ericson, Björn (2013). Gymnasiearbetet: högskoleförberedande program en lathund. Borlänge: Förlags AB Björnen.


Publicerad: 2016-01-15

    Ingen giltig användare vald.
    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice