OSIS - olycksfall och skador

 

 

cykel i hög hastighet

 

OSIS - Olycksfall och Skador I Skolan är ett samarbete mellan kommunerna i Västernorrland och Landstinget. Alla kommuner i Västernorrland har en gemensam blankett för olycksfall och tillbud. Kommunerna har tillsammans definierat orden tillbud (Oj), olycksfall (Aj) och våld, hot och kränkande behandling (Nej). 


Skadedefinitioner

OJ - Tillbud  
Tillbud är en oönskad händelse som kunnat leda till ohälsa eller olycksfall inträffat. Tillbudet ska inte ha medfört någon skada. Ett exempel är om en elev med födoämnesallergi blir erbjuden fel mat men inte hinner äta den innan misstaget upptäcks.


AJ - Olycksfall   
Olycksfall är när en eleven råkat ut för händelse som medfört fysisk skada som krävt sjukvårdande insats (elastisk linda, bandage) på skolan eller annan plats (hemmet eller sjukvården). Olycksfall kan även vara när allergi/förgiftnings symtom uppstått eller ångest och svår rädsla medfört att eleven behövt gå hem eller uppsöka vård.


NEJ - Våld, hot, kränkande behandling
Nej är verbala och/eller fysiska trakasserier som kränkt eleven så att hon eller han mått eller mår psykiskt dåligt eller har skadats fysiskt.


Publicerad: 2019-01-27

    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice