Åtgärdsprogram

Om en lärare, övrig skolpersonal, en elev eller elevs vårdnadshavare får kännedom om att eleven riskerar att inte nå kunskapsmål, som minst ska uppnås, ska detta anmälas till rektor.

Rektor har då att skyndsamt göra en utredning om elevens behov av stöd.

Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven har andra svårigheter i skolan.


Vårdnadshavaren kan överklaga rektors beslut.


Åtgärdsprogram

Om en utredning visar att eleven behöver särskilt stöd ska rektorn ta beslut om att åtgärdsprogram ska upprättas. Beslutet ska vara skriftligt.


I åtgärdsprogrammet ska det stå vilka behov eleven har, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas.


Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas.


Åtgärdsprogrammet beslutas av rektorn eller av den som rektor bestämmer.


Om en utredning visar att eleven inte behöver särskilt stöd ska rektorn ta beslut om att åtgärdsprogram inte behövs. Beslutet ska vara skriftligt.

Publicerad: 2012-11-01

    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice