Diskriminering och kränkande behandling

Du ska aldrig behöva bli kränkt eller diskriminerad i din förskola eller skola.

Skolan ska arbeta för allas lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Skolan ska också se till att inga barn eller elever blir utsatta för kränkningar, trakasserier eller mobbning. Det finns ett tydligt förbud mot att personal utsätter barn eller elever för kränkande behandling.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling
Varje förskola och skola har en plan (Likabehandlingsplan) för hur man ska förebygga kränkningar och hur man ska motarbeta mobbning. I planen finns också rutiner för att genast ta hand om den som kränks eller mobbas trots förebyggande insatser.

Om du blir utsatt
Om du blir utsatt för kränkande behandling eller ser att någon annan blir det bör du prata med läraren, förskolläraren eller någon annan i personalen om saken. Personalen måste ingripa och anmäla till rektor.

Om det är personal som utsätter barn eller elever för kränkande behandling vänder du dig till rektorn eller förskolechefen direkt.

Rektor ska skyndsamt utreda kränkningen. Rektor ska också anmäla kränkningen till huvudmannen.


Klagomål

Alla som driver en skola är skyldiga att ha rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Skolan ska kunna upplysa dig om hur det fungerar när du vill lämna klagomål på skolan och vart du ska vända dig.

Du kan även lämna ditt klagomål i ett webformulär på hemsidan (se rubriken Klagomål i vänsterspalten) eller via brev eller telefon, i första hand till Ditt barns förskola eller skola.

Publicerad: 2014-06-26

    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice