Skapande skola

Statsbidraget Skapande skola ska stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar. Skapande skola utgör ett komplement till skolornas egen kulturbudget.

Alla barn och unga har rätt att få ta del av professionell och kvalitativ konst och kultur, som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i. På så sätt kan de påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor. De ska inspireras till och ges möjligheter att uttrycka sina tankar genom kultur och konst.

Detta säger Kulturrådet, en myndighet under Kulturdepartementet, i sin avsiktsförklaring.


Sollefteå kommun

Läsåret 2018-2019 kommer Skapande skola i Sollefteå kommun fortsättningsvis också att innefatta årskurserna F-9. I kommunens lokala Kulturråd finns utsedda kultur- och pedagogrepresentanter för årskurserna 3-9.


Målet är:

• att eleverna skall få tillgång till kulturens alla uttrycksformer, och att deras möjligheter till eget skapande ökar, vilket bidrar till att nå kunskapsmålet i högre grad.

• att medverka till att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i  grundskolan med utgångspunkt i skolans styrdokument avseende kulturupp- drag.

 
Bidraget kan sökas för:

* utökad professionell kulturverksamhet.

* insatser som främjar eget skapande som ett komplement till undervisningen.

* insatser som främjar förbättrande strukturer för en långsiktig samverkan  mellan grundskolan och kulturlivets parter.

 


Skapande skola i Sollefteå

Elever och lärare från kommunens skolor finns representerade i kulturrådet.

Kulturrådet samlades på den Skapande Skola-konferens som anordnades på Hullsta Gård i Sollefteå under oktober 2018. Där anordnade man även en kulturmässa där elever och lärare träffade lokala kulturutövare och representanter för våra kulturinstitutioner.

Konferensens syfte är att inspirera, "prova på"-aktiviteter i form av workshops, dela med sig av upplevelser, idéer och projekt samt i samtal finna former för utveckling och kommande önskemål om kulturaktiviteter i kommunens alla skolor.

Dessa önskemål ligger sedan till grund för de kulturaktiviteter som då planeras in skolorna nästkommande år. Denna planering från Kulturrådsrepresentanterna är en viktig riktlinje för det Skapande skola bidrag som söks.

 

Skapande skola/förskola i Sollefteå

Ett gediget program med olika typer av aktiviteter har under detta skapandeskolaår genomförts och genomförs fram till terminens slut i juni.

Enligt önskemål från skolorna så har förstärkning skett i alla skolor och under året har ALLA 4-5 åringar i Sollefteå Kommun upplevt teater/berättande!

Detta senare har möjliggjorts tack vare Skapande Förskola satsningen.

 

För den samordnade funktionen Skapande skola och Skapande förskola ansvarar Kulturpedagogen Cecilia Jakobsson.

 

Skapande skola i Sollefteå

Under året som gått har ett nätverk i form av ett Kulturråd skapats där elever och pedagoger från kommunens alla skolor (skolår 4-6) deltagit vid två konferenser, där utbud och önskemål från eleverna och skolorna behandlats.


Dessa önskemål ligger till grund för de kulturaktiviteter som är planerade i skolorna åk 4-6 till hösten 2015 och har även varit en riktlinje för det Skapande skola bidrag som söks.


Den samordnande funktionen har skötts av Kulturpedagogen Cecilia Jakobsson.


Över 500 barn har kunnat ta del av:

  • musikföreställningar
  • medeltidsmusik
  • musikworkshops
  • teaterföreställningar


Utöver dessa insatser har även enskilda skolor som tidigare själva ansökt om Skapande skola medel, kunnat erbjuda sina elever en förstärkning i undervisningen via t.ex. författarbesök, berättarworkshops m.m.


Kontaktperson

Kulturpedagog Cecilia Jakobsson 0620-68 24 05, 070-396 73 54

Publicerad: 2019-09-20

Medborgarservice