Läs- och skrivsvårigheter/Dyslexi

Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är en form av dold funktionsnedsättning som ofta ger stora problem att stava och/eller läsa med flyt. Det kan medföra att eleven riskerar att inte nå målen i alla ämnen.


Tidiga och väl fungerande insatser för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är avgörande. Om man som förälder är orolig för sitt barns läs- och skrivutveckling tar man först kontakt med mentor. Utredning av läs- och skrivsvårigheter sker på rektors uppdrag.


Det är viktigt att följa elevernas läs- och skrivutveckling för att skolan ska kunna göra individuella anpassningar i undervisningen och därmed ge eleven det stöd den behöver för att utveckla sin läs- och skrivförmåga.


I Sollefteå kommuns grundskolor görs uppföljningar enligt Röda Tråden - ett material för att på grupp och individnivå följa elevers läs- och skriv- och matematikutveckling från årskurs 1-9.


Sollefteå kommuns Barn- och elevhälsoplan är ett dokument som är utarbetat i enlighet med skollagen beskriver systematiskt hur vi går tillväga när eleven riskerar att inte nå målen.

Publicerad: 2018-08-31

    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice