Växelvis fjärr-/distansundervisning på högstadiet
från Utskottet för unga och lärande

Regeringen har beslutat att från och med 11 januari 2021 tillåta fjärr- och distansundervisning på landets högstadieskolor, i förebyggande syfte, för att minska smittspridningen. Samtidigt påpekas att det i nuläget inte är aktuellt med en total nedstängning under en längre period eftersom det bedöms få andra negativa effekter.

Sollefteå kommun har därför, i dialog med Smittskyddsenheten och övriga kommuner i Västernorrland, beslutat att införa växelvis fjärr- och distansundervisning på högstadiet från och med måndag 11 januari.

Det innebär att eleverna kommer att följa ett roterande schema, där färre behöver befinna sig på skolan samtidigt. Beslutet är taget för att tunna ut antalet elever i skolbyggnaderna och i kollektivtrafiken och på så sätt minska risken för smittspridning. Beslutet gäller fram till den 24 januari men kan förlängas om behov uppstår. Grundsärskolan kommer att ha verksamhet som vanligt.

Information:

Information om vilka dagar eleverna har fjärr- respektive reguljär undervisning kommer till samtliga vårdnadshavare under morgondagen (fredag 8/1).

Skolan kommer inte att vara stängd för elever som har fjärrundervisning. Elever som enligt schemat omfattas av distans-/fjärrundervisning rekommenderas att stanna hemma. Det ger möjlighet för elever i behov av kompensatoriska instanser, t.ex. utan tillgång till internet hemma, att få sina behov tillgodosedda.

Kost

De dagar som eleven har reguljär undervisning i skolans lokaler serveras skollunch som vanligt. De dagar eleven har fjärr-/distansundervisning betalas måltidsersättning ut. Mer information om hur man ansöker om detta kommer.