Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan i Sverige är fyraårig, frivillig och vänder sig till ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning (IF). Sedan 2013 har gymnasiesärskolan en egen läroplan.

Program

Det finns nio yrkesinriktade nationella program, varav Sollefteå Gymnasiesärskola vid Gudlav Bilderskolan har programmen:

  • Individuella programmet
  • Samhälle, natur och språk

Elever som gått en gymnasiesärskoleutbildning får ett gymnasiesärskolebevis. Detta gäller alla elever i gymnasiesärskolan på såväl nationella som individuella program. På de nationella programmen bedöms eleverna utifrån betygsskalan E - A för gymnasiesärskolan, efter avslutad kurs.

På de individuella programmen bedöms eleverna utifrån krav för grundläggande och fördjupade kunskaper i de olika ämnesområdena istället för betyg.

Utbildningens omfattning

Omfattningen av studierna på nationella program ska anges i gymnasiesärskolepoäng.
Utbildningens omfattning ska vara 2 500 poäng. Den garanterade undervisningstiden är 3600 timmar fördelade på fyra år.

För varje ämne ska det finnas en ämnesplan. Utbildning inom varje ämne ska ges i form av en eller flera kurser och för varje kurs ska det anges hur många gymnasiesärskolepoäng kursen omfattar. Betyg ska sättas efter avslutad kurs.

God grund, utformning, flexibilitet

Gymnasiesärskolan ska ge eleverna med utvecklingsstörning en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för en personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet

Utbildningen ska utformas så att den främjar social gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper.

Gymnasiesärskolan ska ha en stor flexibilitet för att eleverna utifrån sina förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Annette Palmgren-Olofsson
Rektor särskola

Mobil: 070-340 99 56
E-post: annette.olofsson@utb.solleftea.se

Cathrine Hällholm

Mobil: 073-274 51 76
E-post: cathrine.hallholm@utb.solleftea.se
Lärare, Apl och praktiksamordnare

Maria Olofsson

Mobil: 073-274 51 76
E-post: maria.m.olofsson@utb.solleftea.se
Lärare

Ken Pettersen

E-post: ken-roar.pettersen@utb.solleftea.se
Pedagogisk resurs