Projekt

Reveljen har alltid drivit många projekt inom olika områden, framför allt EU-projekt riktade mot arbete och utbildning.

Pågående projekt

Jobbdagar
Arbetsmarknaden i Sverige kan skilja sig mycket från arbetsmarknaden i andra länder. Många nyanlända kommuninvånare kan därför sakna grundläggande informella kunskaper som är självklara för den som är uppväxt i Sverige. Samtidigt är nyanlända kvinnor underrepresenterade på arbetsmarknaden i Sverige. Inom ramen för ett projekt planeras därför jobbdagar på Reveljen med halvdagsföreläsningar som syftar till att hjälpa nyanlända kommuninvånare att bättre förstå svensk arbetsmarknad.

Avslutade projekt

Projekt UTAS- unga till arbete eller studier (avslutat)
Reveljen driver ett EU finansierat projekt med syfte att minska ungdomsarbetslösheten i Sollefteå kommun. Projektet vänder sig till unga vuxna mellan 15-24 år som har svårt att komma in i arbetslivet eller som av någon anledning inte är helt klar med sina studier. Projektet bygger på individuella anpassningar och fördjupad vägledning. Projektet startade i juni 2015 och pågick fram till november 2017.


Grundtvig (avslutat)
Reveljen ingår i ett transnationellt projekt som heter ”So Competent”. Ett av målen med projektet är att utveckla nya strategier och metoder för att främja integrering av personer med funktionsnedsättning på den öppna arbetsmarknaden. Projektet pågår i 2 år (2013-07-01 -2015-06-30) och baseras på studieresor till de 3 deltagande länderna.


IVAR (avslutat)
IVAR står för "Integration via arbete". Syftet med projektet är att skapa en arbetmarknadsaktivitet för utomnordiska medborgare som efter två år efter ankomst fortfarande står långt bort från arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadsaktiviteten består av möjligheten till fördjupade kunskaper inom yrkesområdena restaurang, skogsvård, vård och lokalvård. De fördjupade kunskaperna ska föra dem närmare arbete, vidare studier eller starta eget.


TUVA (avslutat)
Tuva står för "Tillvaratagande av utvecklingspotential och vilja till arbete". Projektet riktar sig främst till personer med en funktionsnedsättning och som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Syftet är att erbjuda målgruppen en yrkesutbildning till servicebiträde för att öka deltagarna möjligheter till arbete.

Syftet är även att öka arbetsgivare och omgivningens förståelse för målgruppen och vad denna kan bidra med.


TUVA-implementering (avslutat)
TUVA står för ”Tillvaratagande av Utvecklingspotential och Vilja till Arbete”

Projektets mål är:

• Möjliggöra ett livslångt lärande för vuxna med funktionsnedsättning

• Öka delaktighet i samhället för vuxna med funktionsnedsättning

• Bidra till förändring i det sociala samhällssystemet.

Detta görs genom att informera och påverka kommunala organisationens strukturer och arbetssätt kring personer med funktionsnedsättning samt påverka attityder. Fortsätta utveckla arbetssätt och modeller för samverkan med berörda myndigheter och organisationer. Sprida och informera om TUVAs resultat i näringslivet. Genomföra lär- och spridningstillfällen i Sollefteå och bjuda berörda aktörer.


VEDAS (avslutat)
VEDAS är ett internationell projekt inom sjukvården som Reveljen och Sollefteå kommun driver i samarbete med sju ytterligare europeiska länder.

Projekt är sprungen ur Reveljens yrkeshögskoleutbildning till steriltekniker och målet är att skapa komplett transparant utbildningsplan, som kommer att ligga till grund för de kriterier, som ska uppfyllas för att få använda yrkestiteln steriltekniker.