Kultur

Mål enligt kommunens kulturplan 2017-2019:

I Sollefteå kommun:

  • ska kulturen vara tillgänglig för alla och skapa förutsättningar för ett demokratiskt samhällsbygge

 

  • är kulturen viktig för besöksnäringen och utvecklingen och ska därför beaktas i all planering och uppföljning

 

  • ska kommunen ha en stödjande och samordnande roll mellan föreningsliv, näringsliv och kulturutövare

 

  • ska barn och ungdomar erbjudas kulturellt skapande och estetiska upplevelser för ökad självkänsla och kreativitet

 

  • ska kulturhistoriska värden och miljöer tillvaratas, utvecklas och göras tillgängliga för alla

 

Läs hela kulturplanen här Sollefteå kommuns kulturplan 2017-2019PDF

Publicerad: 2020-02-12

Medborgarservice