Reglemente för Ungdomsdelegationen


Ungdomsdelegationen finns till för att du som är barn eller ungdom ska kunna kommunicera med kommunens styrelser, nämnder och förvaltningar. Man kan säga att ungdomsdelegationen är en bro mellan dig och kommunen. De har även många andra uppgifter som är viktiga för ungdomarna i kommunen:


Uppgifter

Ungdomsdelegationen ska under Kultur- utbildnings- och fritidsnämndens ledning:

  • stärka inflytandet och delaktigheten för ungdomar i Sollefteå kommun
  • arbeta för att ungdomsfrågor beaktas i styrelser, nämnder och förvaltningar
  • arbeta för att nämnderna i sin verksamhetsplanering tar hänsyn till ungdomarnas synpunkter
  • kunna väcka nya ungdomsfrågor i nämnder och förvaltningar
  • vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning
  • stödja elevråden och elevrepresentanterna


Samverkansformer

Kommunens nämnder, styrelser och förvaltningar ska vända sig till ungdomsdelegationen för att få synpunkter på olika förslag som berör ungdomar. Är du en ungdomsrepresentant har du goda möjligheter att aktivt arbeta för förändringar i kommunen, eftersom du då kan informera om och ge förslag till anpassningar som berör ungdomar.


Sammansättning

Den politiska organisationen består av ordföranden och fyra ledamöter ur Kultur-utbildnings- och fritidsnämnden samt fyra ersättare som kallas in när ordinarie ledamöter är förhindrade att delta. 


Ungdomarnas organisation består av sex representanter från gymnasieskolan samt två representanter från varje högstadieskola. Varje högstadieskola kan utse ytterligare två representanter om intresse finns. Respektive elevråd utser ungdomsrepresentanterna och en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Vid ungdomsdelegationens sammanträdanden kan även representanter från andra nämnder, styrelser och förvaltningar närvara.


Sekreterare i ungdomsdelegationen utses ur Kultur- utbildnings- och fritidsförvaltningen. Ordförandeskapet delas av Kultur- utbildnings- och fritidsnämndens ordförande och en ambulerande, för dagen utsedd ungdomsrepresentant.


Mandatperiod 

Uppdragsperioden för Kultur- utbildnings- och fritidsnämndens representanter följer den politiska mandatperioden. Uppdragsperioden för ungdomsrepresentanterna är ett läsår. Om en representant slutar under uppdragsperioden utser elevrådet en ny representant. Ungdomsdelegationen sammanträder cirka åtta gånger per år.


Utbildning

Ungdomsdelegationens representanter ska erbjudas den information och utbildning som behövs för att uppdraget ska kunna utföras på ett bra sätt.


Kallelse till sammanträde

Kallelse till sammanträde skickas med post eller e-post minst en vecka före sammanträdet. Kallelse ska också skickas till rektorsexpeditioner och samtliga nämndsordföranden för kännedom.
Ledamöter som inte har möjlighet att delta i ett sammanträde ska meddela detta till sekreteraren i god tid före sammanträdet.


Sammanträdesplats

Ungdomsdelegationens sammanträden kan förläggas till annan ort en till två gånger/år.


Protokoll

Protokollet justeras av båda ordföranden.
Protokollet skickas till alla representanter och delges Kultur- utbildnings- och fritids-nämnden samt Kommunfullmäktige.
Protokollsutdrag skickas till de som är berörda av respektive beslut.


Undertecknande av handlingar

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av delegationen undertecknas av nämndsordföranden och anmäls som delegeringsbeslut till Kultur- utbildnings- och fritidsnämnden.


Ekonomi

Ungdomsdelegationens fakturor beslutattesteras av nämndsordföranden med förvaltningsekonomen som ersättare.


Publicerad: 2015-03-13

Medborgarservice