ንግዲ

ሶለፍተዮ ብዙሓት ኣማራጽታት ዕዳጋ ዘለዋ ንእሽቶ ከተማ’ያ፣ ምስ ናይ’ታ ከተማ መንገድታት ኣጋር ማዕረ-ማዕረ ዚርከቡ ክልተ ገለርያታትን። ሓያለ ዕዳጋታት መጻወቲ ቆልዑ። ክዳውንቲ። ኣቝሑ ስፖርትን ምግፋፍ ዓሳን ኣለዉ፣ ካብ ናይ’ታ ከተማ ሕመረት ውጽእ ኢልካ ድማ ተወሰኽቲ ዕዳጋታት ኣለዉ፣


ኣብ እዋን ሓጋይ ዝተተተዑ ምልኩዓት ዕምባባታትን ኣግራብን ንናይ’ታ ከተማ ሥእሊ የማእክልዎ፣ እቲ ድራማዊ ጸዳፍ ደንደስ ዘለዎ ብጎቦታት ዝተኸበበ ቅርጺ መሬት። ኣብ’ቲ ሓመልማል ፋልማይ መፋርቕ ሓጋይ ይዅላዕ፣


ሶለፍተዮ ኣብ እዋን በዓል ”ኒፕኢይራ” (Nipyreveckan) Nipyreveckanexternal link ሳላ መዓልቲ ንግዲ (Handelns dag) መሊሳ ሓይሊ ትውስኽ፣ (ንምሸቱ ላክስ ፈስቲቫል ይኸብር)፣ ሽዑ ነጋዶ ንዓበይትን ንኣሽቱን ዚኸውን ኣቝሑ ዋጋ ይንክዩሉ፣


ኣብ ሎንግሰለ። ዩንሰለ። ራምሰለን ኔስኦከርን ዚኣመሰላ ንኣሽቱ ቦታታት’ውን ንኣሽቱ ዕዳጋታት መግብን። ኵሉ ዘድሊ ኣስቤዛ ዘለወን ፍሉያት ድኳናት ኣለዋ፣

Publicerad: 2012-08-21

    No valid user selected.

Medborgarservice