ናይ ገፈፍቲ ዓሳ ገነት

ሶለፍተዮ ብምግፋፍ ዓሳ ንዝግደሱ ገነት’ያ፣ ሓያለ ቀላያት። ዛራታትን። ወሓይዝ ኦንገርማንን ፋክስን ኣለዉ፣ ካብ’ቶም ኣዝዮም ህቡባት ዚኾኑ። ምግፋፍ ዓሳታት ሳልሞንን (lax) ትራውትን (havsöring) ኣብ ውሕጅ ኦንገርማን ኣብ ማእከል ሶለፍተዮ። ዓሳ ግረይሊን (harr) ኣብ ዛራ መዮ (Meåforsen) ኣብ (ውሕጅ ፋክስ)። ከምኡ’ውን። ብኣገባብ ትሮሊን (trolling) ኣብ ቀላይ ቤታር (Betarsjön) ዚግበር ምግፋፍ ዓሳ ምጥቃስ ይከኣል፣


ኣብ እዋን ክረምቲ ኣብ ማይ ምስ ደረቐ በረድ ኵዒትካ ዓሳ ምግፋፍ የዋጽእ’ዩ፣ ኣብ ገለ-ገለ ቦታታት እዚ ኮሙን ዓሳ ክሬፍት ምግፋፍ ይከኣል’ዩ፣


ንምግፋፍ ዓሳ ብዝምልከት ኣብ ዘውጻእናዮ ሓበሬታ (ብወገን የማን ዘሎ መራኸቢ (ሊንክ) ተመልከት) ብዛዕባ ኣብ’ዚ ኮሙን ዘሎ ንጥፈት ምግፋፍ ዓሳ ዝርዝራዊ ሓበሬታ’ሎ፣ ነዚ ሓበሬታ’ዚ ብመልክዕ መንሹር (ብሮሹር) ካብ ኣብያተ ጽሕፈት ቱሪዝምን መሐበሪ ቦታታትን ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ፣

Publicerad: 2012-08-21

Medborgarservice