ንዓመጽ ዝተቓልዓ ደቀንስትዮ

ንስኺ ወይ መቕርብኪ ንዓመጽ (ማህረምቲ) ተቓሊዕክን እንተ ኔርክን ባዕልኽን ወይ ብኣገልግሎት ሕልምና ወይ ብፖሊስ ኣቢልክን ምስ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኮሙን ርክብ ክትገብራ ትኽእላ ኢኽን፣


ካብ’ቲ ክንሕግዞ እንኽእል ነገራት።-

  • ቍጠባዊ ሓገዝ፣
  • ንመንበሪ ገዛ ብዝምልከት ዚግበር ሓገዝ፣
  • ክትዕቈብ ምስ ፖሊስ ዚግበር ርክብ፣
  • ምስ ኣዕቆብቲ ደቀንስትዮ (ክቪኖሾውር) ርክብ ኣብ ምግባር፣
  • ርክብ ምስ ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና፣
  • ንቈልዑ። ሕጊ ቤተሰብን ካልእን ብዝምልከት ዘድልዩ ምኽርታት፣
  • ዘተ ደገፍ ምስ ደቀንስትዮ፣
  • ዘተ ደገፍ ምስ ቈልዑ፣


ግቡእ ስትረት (ሰክረተስ) ኣለና፤ እዚ ማለት ከኣ። ማንም ውልቀ-ሰብ ምሳና ርክብ ጌሩ ብዛዕባኽን ብዛዕባ ኵነታትክን ሓበሬታ ኪረክብ ኣይክእልን’ዩ፣


ካብ ግዳይ ዓመጽ ዝገበረክን። ብዓመጽ ዘፈራርሃክን ብዓል ቤትኪ ወይ መናብርትኺ ኣብ እትፈላለይሉ ወቕቲ። እንታይ ዓይነት ሓገዝ ክትረኽቢ ከም ትኽእሊ ንምፍላጥ። ስምኪ ከይነገርኪ ምሳና ርክብ ክትገብሪ ትኽእሊ ኢኺ፣


Publicerad: 2012-08-21

    No valid user selected.

Medborgarservice