ደገፍ ንስንኵላን

ኣካላዊ ወይ ስነ-ኣእምሮኣዊ መግዳዕቲ (ስንክልና) እንተለካ ምስ ሶለፍተዮ ኮሙን ርክብ ግበር፣ ብዝተኻእለ መጠን ናጻ ኮይንካን ርእስኻ ኪኢልካን ክትነብር ደገፍ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ፣


ካብቶም ሓገዝ ክትሓተሎም እትኽእል ጕዳያት።-

  • ናብራ ብጕጅለ፣
  • ኣብ መንበሪ ገዛኻ ደገፍ ምርካብ፣
  • ዝተመቻቸአ ሥራሕ
  • ውልቃዊ ደገፍ (ኣሲስታንስ)። መራሕን መራኸቢ ሰብን፣
  • ውልቃዊ ወኪል፣


እዚ ኮሙን። ኣገልግሎት መጓዓዝያን (ፈርድሻንስት)። ምምችቻእ መንበሪ ገዛን ብዝምልከት’ውን ደገፍ ኪህበካ ይኽእል’ዩ፣ ብወገን የማን ዘሎ መራኸቢ (ሊንክ) ርአ፣


ዚግባእ ደገፍ ብምሃብ ብዙሓት ኣካላዊ ወይ ስነ-ኣእምሮኣዊ ስንክልና ዘለዎም ምግዓዝ ከየድለዮም ኣብ ገዝኦም ኪቕመጡ ይኽእሉ’ዮም፣

Publicerad: 2012-08-21

    No valid user selected.

Medborgarservice