ክንክን ቈልዑን ቤት ትምህርቲ (መዋእለ) ህፃናትን

ዕላማ ናይ’ቲ ኮሙን። ንጥፈታት መዋእለ ህፃናትን ማእከላት ትርፊ-ጊዜን ልዑል ዝዓይነቱ። ሓጎስ ዝዓሰሎን መሃርን ኣገልግሎት ኪኸውን’ዩ፣


ከም መጠን ወላዲ። ካብ ክልተ ዓይነት ንጥፈትታት መዋእለ-ህፃናት ምምራጽ ይከኣል።- መዋእለ (ቤት ትምህርቲ) ህፃናትን (ፎሽኩላ)። ቤተሰባዊ መዋእለ ህፃናትን (ፋሚልየዳግሄም)፣ መባእታዊ ትምህርቲ ንዝጀመሩ ብመልክዕ ማእከል ትርፊ-ጊዜ ትምህርታዊ ክንክን ቈልዑ ኣሎ፣


ቤት ትምህርቲ (መዋእለ) ህፃናት

መዋእለ ህፃናት ካብ ሓደ ክሳብ ሓሙሽተ ዓመት ዚዕድመኦም ቈልዑ ዚኸውን ስነ-ትምህርታዊ ንጥፈት’ዩ፣ ኣብ ሶለፍተዮ ኮሙን ንቈልዑ ዚኸውን ጽቡቕ ስነ-ትምህርታዊ ንጥፈት ዚህባ ሓያለ ኮሙናውያን (ቤት ትምህርቲ) መዋእለ ህፃናት ኣለዋ፣


ቤተሰባዊ ቤት ትምህርቲ ህፃናት(ፋሚልየዳግሄም)

ቤተሰባዊ ቤት ትምህርቲ ህፃናት ወይ እንሓንሳእ ኣላይ ቈልዑ ቀትሪ ዚበሃል። ንቤት ትምህርቲ (መዋእለ) ህፃናት ዚኸውን ካልእ ኣማራጺ’ዩ፣ ሓደ ኣላይ ቈልዑ ቀትሪ ኣብ ገዝኡ ኮይኑ ይሠርሕ። ስሕት ኢሉ ከኣ ኣብ ሓባራዊ ገዛ፣ ዕድመ እቶም ቈልዑ ካብ ሓደ ክሳብ ሓሙሽተ ዓመት ኣቢሉ ይኸውን፣


ማእከል ትርፊ-ጊዜ

ሓልዮት ተመሃሮ ወይ ኣገልግሎት ትርፊ ጊዜ (ፍሪቲድስ) ንቤተሰብን ቤት ትምህርትን ዚኸውን መመላእታ’ዩ፣ ሶለፍተዮ ኮሙን። ክሳብ ዓሠርተው ክልተ ዓመት ዘለዉ ወለዶም ዚመሃሩ ወይ ዚሠርሑ ቈልዑ ንጥፈት ትርፊ-ጊዜ የበርክት፣


ማእከላት ትርፊ-ጊዜ ቈልዑ ቀትሪ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ዘየለዉሉ ጊዜን። ኣብ ጊዜ ዕረፍቶምን ክፉታት’የን፣


ሓባሪ ክንክን ቈልዑ

ሓባሪ ክንክን ቈልዑ። ክንክን ቈልዑ ኪሓቱ ንዝደልዩ ወለኢ ዚወሃብ ኣገልግሎት’ዩ፣ ንስነ-ትምህርቲ (ፔዳጎጊ)። ንቅርጽታት ኣመሓድራ። ወጻእታትን መሰላትን ዚምልከቱ ጭብጥታት ብቐሊል ኣገባብ ይቐርቡ፣


ተወሳኺ ሓበሬታ

ኣብ መካነ-መርበብ ሃገራዊ ወኪል ክፍሊ ትምህርቲ (ስኩልቨርከት።) ብዛዕባ ንጥፈታት ቤት ትምህርቲ (መዋእለ) ሕጻናትን ክንክን ቈልዑን ተወሳኺ ሓበሬታ’ሎ፣ .

Publicerad: 2018-08-23

    No valid user selected.

Medborgarservice