ዋኒን

ሶለፍተዮ ኣብ ሽወደን ብካልኣይ ደረጃ ትሥራዕ ጸዓት ማይ ተፍሪ ኮሙን’ያ፣ እተን ዘለዋኣ 16 ትካላት ጸዓት ዳርጋ 15 ሚእታዊ ጠለብ ጸዓት ’ዛሃገር የፍርያ፣ ሥራሕ ዕንጨይቲ ዱርን ምስኡ ዚሥርዑ ዋኒናትን ድማ ኣብ’ዛ ኮሙን ብዙሕ ንጥፈታት ኣለዎም፣


ንጥፈት ዋኒን ኣብ ዝተፈላለዩ መዳያት ጽላተ-ሥራሕ ብዚነጥፋ ሓደ-ሓደ ኣገደስቲ ኩባንያታት ዚቖመ’ዩ። ኣብነት ንምጥቃስ።-

  • ክባንያታት ጸዓት ኢዮንን (E.onexternal link) ስታትክራፍትን (Statkraft)፣.
  • የርዲንስ ኖርድኮምፖንንት (Gerdins Nordkomponent) ፓትላሜራ ታኒካ ዚሠርሕ ምኩር ቤት ዕዮ፣
  • ሃግሎፍ ስዊድን (Haglöf Sweden) ኣብ ዓለም ብቐዳማይ ደረጃ ዚሥራዕ ንመዐቀኒ ዱር ዚኾኑ ንዋታት ዚሠርሕ ኩባንያ፣


ምስ ኩባንያ ኢ-ፎኩስ (E-fokus) ብምትሕብባር ድማ ኣብ መዳያት ባዮጸዓት (ባዮኤነርጂ) ኣብ ምምዕባልን ምስልሳልን መፍረታት ተክኒክ ይግበር፣


እቶም ኣብ ኒፓን ሆገስታን ዘለዉ ቦታታት ሚሊታሪ ነበር። ሎሚ ናብ መዓስከራት ኩባንያ (ፎረታግስፓርክ) ተቐይሮም ንንጥፈታት ዋኒን መዳርግቲ ዘይብሉ ዕድላት የወፍዩ፣ እዞም ቦታታት ብዳጎን ዚበሃል ብሕታዊ ትካል ህንጻን ቫሳለን ዚበሃል መንግሥታዊ ትካል ህንጻን ይመሓደሩ፣


ኣብ ሶለፍተዮ እግሪ ምትካል

ኣብ ሶለፍተዮ ኮሙን ንጥፈትካ ክትተክል ዘእምና ሓያላት ምኽንያታት

  • ናብ መዓርፎ ነፈርቲ ቅርበት ዘለዎ ጽቡቕ መራኸብታት መጓዓዝያ (ናይ ሓደ ሰዓት በረራ ካብ ስቶክሆልም)፣  
  • ምስ ዓለም ዚወዳደር ትሕተ-ቅርጺ ቴክኖሎጂ-ሓበሬታ (It-infrastruktur)፣  
  • ዘዕግብ ዋጋ ዘለዎ ኣራኽቦ መሬትን ህንጻታት ኩባንያን፣  
  • ጽቡቕ ናይ ትምህርቲ ዕድልን። ብዝግባእ ዝተሃንጸ ማሕበራዊ ኣገልግሎትን፣
  • ዕድል ንዞባዊ ኩባንያዊ ሓገዝ፣
  • ልዑል ምቾት ናብራ ምስ ትሑት ወጻኢ መነባብሮ፤ ከምኡ’ውን ቅርበት ናብ ዘዛንዩ በረኻታት ተፈጥሮ፣


ክፍሊ ዋኒን። (Näringslivsavdelningen) ምስ ካልኦት ኣብ ትገብሮ ርክባት። ንኣብነት ምስ ካልኦት ክፍልታት ምምሕዳር ናይ’ዚ ኮሙን ። ቤ/ጽ መራኸብቲ-ሥራሕ (arbetsförmedlingen)። መወልቲ። ትካላት መንግሥትን ወይ ካልእ ዞባዊ ሕቶ ብዝምልከት ደገፍ ኪገብረልካ ሕጉስ’ዩ፣ .Publicerad: 2012-08-21

Medborgarservice