ትርፊ-ጊዜን ቱሪዝምን

ናብ ሶለፍተዮ ኮሙንንቋዕ ብደሓን መጻእካ! እቲ ውቁብ ባህርያዊ ጸጋታትና። ሃብታም ማሕበራዊ መነባብሮናን ሰሓቢ ባህልናን ንዓኻ ኣብ’ዚ እትቕመጥን ከም ቱሪስት ኮይንካ እትበጽሕን ንብዙሕ ንጥፈታት ዚዕድም’ዩ፣


ውቁብ መዐዘቢ ቦታ

እቲ ድራማዊ ገጽ መሬት። ምስ ነዋሕቲ ኣኽራናትን ዓመቝቲ ሕሉማት ዛራን ዘስደምም መዐዘቢ ቦታ ይዕድም፣ ኣብ መላእ ኮሙን ሓንሳብ ደው ኢልካ ክትድነቐሎም እትኽእል ትንግርታውያን ዝኾኑ ውቁባት መዓዘቢ ቦታታት ኣለዉ፣


ሶለፍተዮ - ንዅሉ ሓሙሽተ ደቒቕ ጥራይ ዚወስደላ ከተማ

ማእከል ከተማ ሶለፍተዮ ንሸመታ ጥራይ ዘይኮነስ ካልኦት ንጥፈታት’ውን የበርክት’ዩ፤ ንኣብነት ስላሎም። ሺድ። መዛወሪ መገድታት። ምግፋፍ ዓሳ ሳልሞን። ካምፒን፣ እዚ ኵሉ ኣብ ውሽጢ ሓሙሽተ ደቒቕ ዚወስድ ርሕቀት ይርከብ፣


ሶለፍተዮ ካምፕ ጥቓ ገማግም ዛራ ኦንገርማን (ኦንገርማንስኤልቨን) ካብ ማእከል ከተማ ብእግርኻ ክትከዶ እትኽእል ዚርከብ ሰሓቢ ባህርያዊ ቦታ ይርከብ፣ ኣብ’ዚ ቦታ’ዚ ዝሁም መሕጸቢ ቦታ። ጎልጎል ቴኒስን ጎልፍን ኣሎ፣


ኣብ ማእከል ከተማ ሶለፍተዮ ዚግበር ኣብ ካልእ ቦታ ዘየለ ከም ምግፋፍ ዓሳ ሳልሞን ምጥቃስ ይከኣል! እዚ ንጥፈት’ዚ ንብዙሓት ተገደስቲ ምግፋፍ ዓሳ ካብ ምሉእ ዓለም ይስሕብ፣


ኣብ ሃልስታበርየት ኣብ ሽወደን ብዓይነቱ ምሉእ ዝኾነ ናይ ዓቐብን ቍልቍለትን ስፖርት ሸተት ዚግበሮ ሰብ-ሰርሖ ትራክ ዘለዎ ህንጻ’ሎ፣


ሓያል ኮሙን

ኣብ መላእ ኮሙን ጽቡቕ መዛወሪ መንገድን ንዅሉ ብስኪ ዚጎዓዝ ተልመደንን ምኵርን ስፖርተኛ ዚበቅዕ ናይ ስኪ ትራክን ዝተጸርገ ኵርባን ኣሎ፣


ኣብ ሶለፍተዮ ኮሙን ሃብታም። ንጡፍን ሓያልን ንዅሉ ዚበቅዕን ማሕበራዊ ናብራ’ሎ፣ ጽቡቓት ህንጻታት ኵዕሶ እግርን ሆኪን፣ ንስኩተር ዚኸውንን መጐዓዝን መንገዲ። ንጸወታ ቡል (ቡቻ) ዚኸውን ጎልጎል ካልእን ብምምሕዳር ኮሙንን በዘን ንጡፋት ማሕበራትን ይእለ፣


ኣብ ”ኒፕቫለን” ኣብ ሶለፍተዮ። ንመጻወቲ ከርሊን ዚኸውን ጎልጎል ኣላ፤ ኣብ ሶለፍተዮን ጁንሰለ ሰንትሩምን ድማ ንጸወታ ቦውሊን ዕድል ኣሎ፣


ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት እዛ ኮሙን ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዝተሃንጹ ምውቓት መሐምበሲ ቦታታት ኣለዉ፣ ናብ መሐምበሲ ቦታ ዘለዎ ክትከይድ ዳርጋ ነዊሕ ጊዜ ኣይወስድን’ዩ፣


እቶም ሠለስተ ወሓዝይና። ዛራታትናን ቀላያትናን እዚ ኮሙን ናይ ዓሳ ምግፋፍ ገነት ኪኸውን ዓቢ ግደ ይጻወቱ፣


ኣብ ዩንሰለ ዘሎ መናፈሻ ቦታ (ዩርፓርክ) ኣናብስን ካልኦት ካብ ርሑቕን ቀረባ ዝመጹ ዘይልሙዳት እንስሳታት ኣለዉ፣

Publicerad: 2012-08-21

Medborgarservice