ውህደት

ሶለፍተዮ ኮሙን። ነፍሲ ወከፍ ውልቀ-ሰብ ቋንቋ ሽወደንኛ ኪመሃርን። ማሕበረሰብ ሽወደን ብኸመይ ከም ዚሠርሕ ኪፈልጥን ዕላማ ሓንጺጹ’ሎ፣


ብተወሳኺ። ኵላቶም ውልቀ-ሰባት ብዝተኻእለ መጠን ብቝልጡፍ ምስ ማሕበረ-ሽወደን ተወሃሂዶም ኣብ ሞያዊ መነባብሮ ኪሳተፉ ምእንቲ። ካብ ናይ ኵሉ ውልቀ-ሰብ ብቕዓት ረብሓ ኪርከብ ምፍታን’ውን ኣገዳሲ’ዩ፣

Publicerad: 2012-08-21

Medborgarservice