ብዛዕባ ሶለፍተዮ ኮሙን

ዝበዝሑ ካብ’ቶም 20000 ተቐማጦ ኮሙን ኣብ ከባብ ውሕጅ ኦንገርማንን። ናብ’ዚ ውሕጅ ዝሕወሳ ውሕጅ ፋክስን ፍየልሾን ይቕመጡ፣ እዚ ያታዊ መሬት ኦዳለን ይበሃል፤ ኣብ መንጎ ውሕጅን ዱርን ዚዝርጋሕ ብቐሊሉ ዚልለ ጸዳፍ ደንደስ (ኒፓ) ድማ’ለዎ፣


ኦዳለን Ådalen

ኦዳለን ዚብል ስም ኣብ ልዕሊ ሶለፍተዮ ዘሎ ሕሉም ዚቕመጥ ህዝቢ። ካብ እኒ-እኒ ኣትሒዙ ተጠቒሙሉ’ዩ፣ እዚ ድማ ካብ’ቲ ”ስቱርኦን” ወይ ብሓጺሩ ”ኦን” ዚብል ቃል ዝመጸ ኮይኑ እቲ ውሕጅ ካብ ጥንቲ ኣትሒዙ ዚጽውዓሉ ዝነበረ ስም’ዩ፣ ”ኤልቭዳለን” ንኣብነት ካብ ”ኤልበ” ዚብል ጀርመንኛ ቃል ዝመጸ’ዩ፤ ትርጕሙ ድማ ውሕጅ ወይ ዛራ ማለት’ዩ፣


መሓልፎ ሎሚ። ካብ ዩንሰለ ጀሚርካ ክሳብ ባሕሪ ዘሎ ከባቢ እቲ ውሕጅ’ዩ ኦዳለን ተባሂሉ ዚጽዋዕ፣ ኣብ ናይ ክሊማ ካርታ ክትርእዮ ከለኻ ኣብ ታሕተዋይ ክፋል ውሕጅ ኦንገርማን ዘለዋ ኮሙናትን። እቲ ናብ ባሕሪ ዚኣቱ ኣፍን ብሓደ ከም ዚሳነ ክትርእዮ ትኽእል፣ ናይ’ቲ ውሕጅ ዘፍታ ነቲ መሬት ንማሕረስ ከም ዚምችእ ይገብሮ፤ ናይ ክሊማ ዞና ቍ. 5 ከም ገመድ ካብ ደንደስ ባሕሪ ንውሽጢ መሬት ገጹ ይዝርጋሕ፣ ሥራሓት ስነ-ዱር (ፍሩስታለ)። ፍሎቲን (ነግራብ ብውሕጅ ምጕራት)። ብመጋዝን ፈርሲ ዕንጨይትን ዚግበሩ ሥራሓት። ኣብ ዕዳጋ-ሥራሕ ርእሶም ዚኸኣሉ’ዮም፣


ጸዳፍ ደንደስ (ኒፓ) እንታይ’ዩ?

ጸዳፍ ደንደስ (ኒፓ)። ተረፍ ናይ ዘፍታ ውሕጅ’ዩ፤ ማለት ውሕጅ ፍግረ-መሬት ጌሩ ምስ ሓለፈ ዚተርፍ’ዩ፣


23 000 ዓመት ኣቢሉ ይገብር ምሉእ ስካንዲናቪያ ብበረድ’ዩ ተሸፊኑ ኔሩ፣ ምዉቕ ወቕቲ ምስ መጸ ድማ እቲ በረድ ኪመክኽ ጀሚሩ፣ እቲ ሕሉምን ደልታን። ምስ’ቲ ሑጻን ጸብርን ዘለዎ ዓርሞሸሻዊ ዘፍትኡ ልዕሊ ጽፍሒ ባሕሪ ኪልዕል ምስ ጀመረ ኣብ ሓድሽ መድረኽ ኣትዩ፣ እቲ መሬት ኪልዕል ምስ ጀመረ ድማ። እቲ ውሕጅ ነቲ መሬት ኪፈግሮ ጀሚሩ፣ እዚ ድማ ጸዳፍ ደንደስ ስለ ዝፈጠረ ነቲ መሬት ፍሉይ መልክዕ ሂቡዎ፣ እዚ ፍሉይ ቅርጺ መሬት ”ኒፓ” ወይ ”ጸዳፍ ደንደስ” ይበሃል፣


እቲ ካብ ሶለፍተዮ ሓይሊ ጸዓት ጀሚሩ ክሳብ ባሕሪ ዚኣቱ ኣርባዓ ኪሎሜተር ዝንውሓቱ ውሕጅ ኦንገርማን። እቲ ኣብ ሽወደን ናይ መጠረስታ ባህርያዊ ጸዳፍ ደንደስ ዘለዎ ውሕጅ’ዩ፣


Publicerad: 2012-08-21

Medborgarservice