ฝ่ายบริหาร

เทศบาลเมืองโซเลฟติออ ได้แบ่งส่วนการบริหารออกเป็น หก ส่วนด้วยกัน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบต่อไปนี้:

  • คณะกรรมการกองอำนวยการบริหารสภาเทศบาล. เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลด้าน ธุรกิจและการพัฒนา, หน่วยงานภายใน และอื่นๆ
  •  ฝ่ายบริหารโรงเรียน เด็ก และเยาวชน เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการทำงานของศูนย์ดูแลเด็ก, รวมทั้งโรงเรียนประถมและมัธยม.
  • ฝ่ายบริหารกิจการวัฒนธรรม,การศึกษา และนันทนาการ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการทำงานของการศึกษาผู้ใหญ่, ผู้อพยพ, และกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม และองค์กร.
  • สำนักงานผังเมือง เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสาธารณูปโภค เช่น น้ำประปา และการระบายน้ำเสีย, ถนนและสวนสาธารณะ, วางผังเมือง, การดูแลการกำจัดขยะมูลฝอย, การรักษาสิ่งแวดล้อม และอื่นๆ.
  • สำนักงานการช่วยเหลือดูแลบุคคล เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการดูแลบุคคลที่มีปัญหาทั้งทางด้านสุขภาพจิต, ผู้พิการ และ การดูแลครอบครัว.
  • สำนักงานการดูแลผู้สูงอายุ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการดูแลผู้สูงอายุ เช่น การบริการดูที่บ้าน, ที่พักพิเศษ และการบริการรับส่ง สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ.


นี่เป็นเพียงงานของฝ่ายการบริการแต่ละประเภทโดยสรุป.

Publicerad: 2555-08-24

Medborgarservice