คณะกรรมการ

สภาเทศบาล ทำการเลือกคณะกรรมการใดบ้างที่จะมาทำหน้าที่ รวมทั้งสมาชิกในคณะนั้นๆ. สมาชิกจะมาจากพรรคการเมืองต่างๆ, และ คณะกรรมการแต่ละคณะ จะมีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนต่างๆกัน,เช่น ในส่วนของเด็ก และการศึกษาเป็นต้น. ในเทศบาลแต่ละแห่ง จะทำการเลือกคณะกรรมการในส่วนงานที่จำเป็น, ซึ่งในแต่ละเทศบาลจะมีคณะกรรมการที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาพสังคมและความต้องการของเทศบาลแห่งนั้นๆ.

คณะกรรมการต่างๆ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้:

 • รับผิดชอบงานประจำวันของเทศบาล.
 • จัดเตรียมมาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับในส่วนของตัวเอง ที่ได้รับมอบหมายมาจากสภาเทศบาล.
 • ตัดสินใจดำเนินงานตามที่มีมติมาจากสภาเทศบาล


ในความเป็นจริง, สมาชิกมิได้เป็นคนที่ทำงานประจำวันของคณะกรรมการ, แต่เป็นเจ้าหน้าที่. งานที่ได้รับมีตั้งแต่ ออกเอกสารรับรองการสร้างอาคาร, ช่วยเหลือครอบครัวที่มีปัญหาในงานบริการสังคม หรือ งานสังคมสงเคราะห์สำหรับผู้สูงอายุ.


คณะกรรมการเทศบาลของโซเลฟติออ ประกอบด้วยคณะกรรมการดังต่อไปนี้

 • คณะกรรมการด้านโรงเรียน และเด็ก.
 • คณะกรรมการด้านการบริหารเทศบาล.
 • คณะกรรมการด้านงานศิลปะ.
 • คณะกรรมการด้านวัฒนธรรม, การศึกษา และนันทนาการ.
 • คณะกรรมการด้านการบริการ, การดูแล และการให้ความช่วยเหลือ.
 • คณะกรรมการด้านสาธารณสุขและ การดูแลผู้สูงวัย.
 • คณะกรรมการด้านการวางผังเมือง.
 • คณะกรรมการด้านน้ำประปา และน้ำเสีย.
 • คณะกรรมการด้านการเลือกตั้ง.
 • คณะกรรมการด้านผู้ดูแลความประพฤติ.


Publicerad: 2555-08-24

Medborgarservice