สภาเทศบาล

สภาเทศบาล (Kommunfullmäktige) คือหน่วยงานที่มีอำนาจตัดสินใจสูงที่สุดในเทศบาล.ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เลือกตั้งขึ้นจากประชาชน ทุกๆสี่ปี. ประชาชนสามารถขอเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลได้.

สภาเทศบาล มีหน้าที่ในการตัดสินใจต่อไปนี้:

  • วางเป้าหมายและแนวทาง ในการทำงานของเทศบาล
  • งบประมาณของเทศบาล.
  • จำนวนภาษีของประชาชนในเขตเทศบาลควรจ่าย.
  • เลือกคณะกรรมการบริหารงาน และการแบ่งหน้าที่ในการทำงาน.


สภาเทศบาลยังมีหน้าที่สรรหา:

  • สมาชิกและผู้แทนสมาชิก ของคณะกรรมการบริหารงานเทศบาล, คณะกรรมการอื่นๆ,กรรมการ และผู้แทนส่วนงานต่างๆของเทศบาล.
  • ผู้ตรวจสอบบัญชี เพื่อตรวจสอบการทำงานของเทศบาล.


สภาเทศบาลของโซเลฟติออ ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 45 คน, ที่มีการจัดประชุมทั่วไป เดือนละครั้ง. การประชุมสภาเทศบาล เปิดให้ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมฟังได้ รวมทั้งยังเผยแพร่สู่สาธารณะ ผ่านทางวิทยุชุมชน, และเวปไซต์ของทางเทศบาล.


Publicerad: 2555-08-24

Medborgarservice