คณะรัฐบาล

รัฐบาลแห่งประเทศสวีเดน (Regeringen) มีหน้าที่ในการบริหารประเทศ. คณะรัฐบาล ประกอบด้วย รัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ และ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐบาล (Regeringskansliet) ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี (Statsministern).

รัฐมนตรี

รัฐมนตรี ในคณะรัฐบาล ที่เป็นผู้นำของกระทรวงต่างๆ (departement).ในคณะรัฐบาลประกอบด้วยรัฐมนตรีจำนวน 11 คน ดูแลในหัวข้อต่างๆกัน. ยกตัวอย่างเช่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการการจัดการ และ การบริการการศึกษา และสถานศึกษา. รัฐมนตรีบางตำแหน่งสามารถทำงานในกระทรวงเดียวกันได้ แต่มีเพียงคนเดียวที่ถือว่าเป็นผู้นำของกระทรวงนั้นๆ. ไ


รัฐบาลทำงานอย่างไร

หน้าที่ของรัฐบาล คือการเสนอร่างกฎหมายฉบับใหม่ (propositioner). สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จะลงคะแนนเพื่อประกาศรับรอง หรือไม่รับรองร่างกฎหมาย.


หากเสียงข้างมากออกเสียงสนับสนุนร่างกฎหมายนั้น ให้กลายเป็นกฎหมายใหม่, คณะรัฐบาลจะทำการกำกับดูแล ให้แน่ใจว่า หน่วยงานรัฐบาลได้ขานรับ และปฏิบัติตามกฎหมายใหม่นั้น.


รัฐบาล รับผิดชอบงานของรัฐสภา.


ในงบประมาณประจำปี, รัฐบาลจะต้องแสดงความจำนงในการจัดสรรงบประมาณ ที่จะนำไปใช้ในหน่วยงานต่างๆ เช่น การศึกษา, สุขภาพ, การคมนาคม, กองทัพ, งานกฎหมายและตุลาการ, กรมตำรวจ, สังคมสงเคราะห์ และ อื่นๆ. รัฐบาล จะทำการนำเสนอแผนงบประมาณเข้าสู่รัฐสภา, ซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาตัดสิน ว่าจะออกเสียงรับหรือ ไม่รับรองแผนนั้น.


หน่วยงานรัฐบาล

หน่วยงานของรัฐบาล เช่น กรมตำรวจ (Rikspolisstyrelsen), กองอำนวยการการคมนาคมขนส่ง (Transportverket) และ สำนักงานการศึกษาแห่งชาติ (Skolverket) ที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลงานของรัฐบาลให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้.


ในทุกๆปี, รัฐบาลจะจัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่าย (Regleringsbrev) ส่งไปถึงหน่วยงานทุกหน่วย. เพื่ออธิบาย ขยายความการทำงานของหน่วยงาน รวมทั้งจำนวนงบประมาณที่สามารถใช้ได้ในระหว่างปีนั้นๆ.

Publicerad: 2555-08-24

Medborgarservice