การเลือกตั้ง

ทุกๆสี่ปี, จะมีการจัดการเลือกตั้งทั่วไปในประเทศสวีเดน. ประชาชนชาวสวีเดน จะต้องทำการลงคะแนนเพื่อเลือกพรรคการเมืองที่จะไปเป็นตัวแทนของพวกเขาในรัฐสภา, สภาเขต และสภาเทศบาล (kommunfullmäktige).

ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเทศบาล, คุณจะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และได้ลงทะเบียนกับเทศบาลแล้ว. สำหรับชาวต่างชาติ, มีเงื่อนไขว่า คุณต้องทำการลงทะเบียนในประเทศสวีเดนมากกว่าสามปี. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งระดับรัฐสภา, ผู้ที่สามารถลงคะแนนเสียงได้มีเพียงพลเมืองของประเทศสวีเดนเท่านั้น.


ผู้ใดก็ตามที่มีสิทธิในการเลือกตั้ง อาจได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกรัฐสภา, สภาเทศบาล หรือ สภาเขต, แต่ในความเป็นจริงแล้ว ผู้ที่จะได้เป็นนักการเมืองส่วนใหญ่ จะต้องมีส่วนร่วมทางการเมืองมาก่อนและเป็นสมาชิกพรรคการเมืองด้วย.

Publicerad: 2555-08-24

Medborgarservice