การรับรองการลี้ภัย

เทศบาลเมืองโซเลฟติออ ได้ทำข้อตกลงกับคณะกรรมการการย้ายถิ่นฐาน ว่า ทางเทศบาลสามารถรองรับผู้ลี้ภัย จำนวน 80-100 ที่มีใบอนุญาตให้อาศัยอยู่ในประเทศ.

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553, หน่วยงานการบริการจัดหางาน ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานที่ช่วยจัดทำโปรแกรมการแนะนำรายบุคคลขึ้น.


ด้วยความร่วมมือกับ งานบริการจัดหางาน, ผู้ลี้ภัยได้รับการวางแผนการตั้งถิ่นฐานรายบุคคล. ซึ่งในแผนการตั้งถิ่นฐานนั้น ยังรวมไปถึงการเรียนการสอนภาษาสวีเดน (SFI), การปฐมนิเทศเกี่ยวกับสังคมแบบสวีเดน (SO), การให้คำปรึกษาด้านการศึกษา และในบางกรณียังรวมไปถึงการฝึกอาชีพ.


เทศบาลเมืองโซเลฟติออ รับผิดชอบโครงการ การเรียนการสอนภาษาสวีเดน (SFI), การปฐมนิเทศเกี่ยวกับสังคมแบบสวีเดน (SO), การให้คำปรึกษาด้านการศึกษา. ส่วนงานบริการจัดหางาน ก็ได้ทำงานร่วมกันกับภาคเอกชนและธุรกิจ (Lotsar), ผู้ซึ่งช่วยเหลือและสนับสนุนในเรื่องต่างๆ เช่น การจัดหางาน.


ผู้ที่ได้ทำการวางแผนการตั้งถิ่นฐานร่วมกับหน่วยงานจัดหางานอย่างลุล่วง จะได้รับสิทธิในการเข้ารับการสนับสนุนการตั้งถิ่นฐาน (etableringsersättning), ซึ่งหมายถึงรูปแบบโครงสร้างการช่วยเหลือทางการเงินจากสำนักงานประกันสังคมนั่นเอง.


ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตอาศัยในประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งของโควตาผู้ลี้ภัย ที่ทางเทศบาลได้ทำการตกลงความร่วมมือไว้กับคณะกรรมการการย้ายถิ่นฐาน ว่าจะรับผู้ลี้ภัยส่วนนี้เอาไว้นั้น ทางเทศบาลจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องเหล่านี้:

  • เป็นผู้ช่วยในด้านการเงิน ก่อนที่สำนักงานประกันสังคมจะเป็นผู้ทำการจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อการตั้งถิ่นฐาน.
  • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานของเทศบาล และให้ความร่วมมือในการติดต่อกับหน่วยงาน
  • จัดหาที่อยู่ชั่วคราวให้ เป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งสัปดาห์.
  • จัดหาที่อยู่ให้กับผู้ลี้ภัย
  • ติดต่อกับ สำนักงานทะเบียนราษฎร์ และลงทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคม
  • ใช้เป็นที่อ้างอิง ในการทำการตรวจสอบทางการแพทย์
  • ลงทะเบียนสำหรับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งประเทศสวีเดน (SFI), โรงเรียนรวมถึงชั้นเตรียมอนุบาล.


สำหรับผู้ใหญ่ สามารถสมัครเพื่อขอกู้เงินจากคณะกรรมการการสนับสนุนการศึกษาแห่งชาติ(CSN) ในการที่จะนำเงินไปจัดซื้อจัดหาเครื่องเรือน หรือสิ่งของต่างๆที่จำเป็นต่อที่อยู่ใหม่.

Publicerad: 2555-08-23

Medborgarservice