ระบอบประชาธิปไตย

ประเทศสวีเดนเป็นประเทศประชาธิปไตย, ซึ่งหมายถึง ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการดำเนินงานของรัฐ ในการบริหารประเทศ.

ทุกๆสี่ปี ประเทศสวีเดนจะมีการจัดการเลือกตั้งทั่วไป(โปรดดู ส่วน การเลือกตั้ง). พวกเราทำการลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกพรรคการเมืองที่พวกเราเห็นว่า ควรเข้ามาบริการประเทศของเรา, เทศบาลของเราและสภาเขต.


พรรคการเมืองที่ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุด, จะได้รับที่นั่งในรัฐสภา(Riksdag) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ได้จำนวนสมาชิกผู้ได้ดำรงตำแหน่งสมาชิสภาผู้แทนราษฎร มากที่สุด. พรรคสามารถจับมือกันเพื่อก่อตั้งพรรคร่วมรัฐบาล หากพวกเขามีเสียงข้างมาก.


สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จะเป็นผู้ตัดสินใจว่าใครจะเป็นผู้ดำรงตำแหน่งนายรัฐมนตรี. แล้วนายกรัฐมนตรี จะตัดสินว่าใครจะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่อไป.  .


กฎหมายปกครองของประเทศสวีเดน.

ประเทศสวีเดน มีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ สี่ฉบับ ซึ่งช่วยอธิบายการปกครองประเทศดังนี้:

  • มาตราที่ว่าด้วยโครงสร้างของรัฐบาล: เกี่ยวกับโครงสร้างของการปกครองประเทศโดยรัฐบาล.
  • มาตราที่ว่าด้วยการสืบทอดบัลลังก์: เกี่ยวกับระเบียบของการสืบทอดบัลลังก์, หรือหมายถึง ผู้ใดที่จะมาดำรงตำแหน่งกษัตริย์และราชินี, ซึ่งได้ประกาศใช้กฎหมายนี้ ตั้งแต่ปี ค.ศ.1810.  
  • มาตราที่ว่าด้วยเสรีในการตีพิมพ์ข่าวสาร: เกี่ยวกับกฎระเบียบและขอบเขตของสิ่งพิมพ์, สิทธิตามกฎหมายของการนำเสนอข้อมูล, และสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ.
    เสรีในการเขียน หมายถึง คุณสามารถแสดงความคิดเห็นในรูปแบบของการพิมพ์ข้อความ, โดยไม่ต้องผ่านระบบการคัดกรอง, ทั้งนี้ ข้อมูลความเห็นเหล่านั้น ต้องไม่ขัดแย้งต่อข้อกฎหมายข้ออื่นๆ. สิทธิในการนำเสนอข้อมูล หมายถึงคุณสามารถนำส่งข้อมูลไปยังสื่ออื่นๆ โดยที่ไม่ต้องระบุชื่อและตัวตน ทั้งนี้ ข้อมูลเหล่านั้นจะต้องไม่คุกคามต่อความปลอดภัยระดับชาติ รวมถึงสิ่งอื่นๆที่คล้ายคลึงกัน.  
    สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ  หมายถึง คุณมีสิทธิในการอ่านข้อมูลสาธารณะ (เช่น เอกสารที่ได้รับ หรือ จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐบาล), ตราบใดที่ ข้อมูลเหล่านั้นไม่ได้ถูกระบุให้เป็นข้อมูลลับ.
  • มาตราที่ว่าด้วยเสรีในการออกความเห็น: กฎหมายในส่วนนี้ เกี่ยวกับการออกความคิดเห็นของคุณ โดยที่สามารถบันทึกผ่านสื่อต่างๆได้, โดยไม่ต้องผ่านระบบการคัดกรอง. ประชาชนทุกคน มีเสรีในการแสดงแนวความคิด, ความคิดเห็น, หรือ ความรู้สึกผ่านการบันทึกของสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุ โทรทัศน์ โดยไม่จำเป็นต้องผ่านระบบเซนเซอร์ หรือ ระบบคัดกรองข้อมูล (สื่อสิ่งพิมพ์ เข้าข่ายการดูแล โดย มาตราที่ว่าด้วยเสรีในการตีพิมพ์ข่าวสาร) ยกเว้นสื่อที่จะนำไปใช้แสดงให้กับเด็กและเยาวชนที่อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี เพราะอาจจะมีคำพูดที่ไม่เหมาะสม.  

Publicerad: 2555-08-24

Medborgarservice