การปรับปรุงที่อยู่อาศัย

บุคคลผู้พิการ หรือไร้สมรรถภาพ ระยะยาว สามารถขอรับความช่วยเหลือทางด้านการเงินสำรองเพื่อปรับปรุงบ้าน ที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับความต้องการทางด้านร่างกาย. เป้าหมายคือ เพื่อให้ผู้พิการ หรือไร้สมรรถภาพ สามารถช่วยเหลือ ดูแลตนเอง ที่บ้านของพวกเขาเองได้.

ผู้ที่มีความต้องการในการปรับปรุงบ้าน ที่อยู่อาศัย ควรทำการติดต่อ เจ้าหน้าที่กิจกรรมบำบัด ที่หมายถึง นักบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพในการดำรงชีวิตในสังคมอย่างเป็นปกติและพึ่งพาตนเองได้ ของโรงพยาบาลโซเลฟติออ หรือที่ศูนย์อนามัยใกล้บ้าน. เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ช่วยกำกับดูแลรายละเอียด และให้คำแนะนำที่ต้องการ ในการปรับปรุงที่อยู่อาศัย ให้เอื้ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันที่ต้องการได้.


Publicerad: 2555-08-23

Medborgarservice